Volkswagen och Porsche bildar integrerad bilkoncern

  • Med modell för snabbare integrering kan sammanslagningen av fordonsverksamheterna vara klar den 1 augusti 2012.
  • Porsches fordonsverksamhet kommer att överföras i sin helhet till Volkswagen-gruppen tidigare än planerat, för cirka 4,46 miljarder euro plus en stamaktie i Volkswagen.
  • Nettosynergier på närmare 320 miljoner euro tack vare den snabbare integreringen kommer att delas lika mellan de två företagen.
  • Koncernchef Martin Winterkorn: ”Bra för Volkswagen, bra för Porsche och bra för Tyskland som industrination.”

Volkswagen Aktiengesellschaft och Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) kommer att bilda en integrerad bilkoncern genom att hela Porsches fordonsverksamhet förs över till Volkswagen-gruppen. Överföringen förväntas vara klar redan den 1 augusti 2012. De båda företagens styrelser godkände sammanslagningsplanen igår. Därmed kommer Volkswagens och Porsches integrerade bilkoncern att genomföras nästan två år tidigare än vad som hade varit ekonomiskt möjligt med de sälj-/köpoptioner som föreskrivs i det övergripande avtal som undertecknades i augusti 2009.

Porsche SE kommer att få cirka 4,46 miljarder euro samt en Volkswagen-stamaktie som ersättning för överlåtelsen av de 50,1 procent i Porsche AG som Volkswagen ännu inte äger.

        Porsches unika varumärke blir nu en integrerad del av Volkswagen-gruppen. Det är bra för Volkswagen, bra för Porsche och bra för Tyskland som industrination. Sammanslagningen av verksamheterna kommer att göra Volkswagen och Porsche ännu starkare – både finansiellt och strategiskt – inför framtiden. Nu kan vi ha ett ännu närmare samarbete och tillsammans utnyttja tillväxtmöjligheter i premiumsegmentet med höga marginaler genom riktade investeringar i nyskapande produkter och tekniker. Detta kommer att gynna våra kunder, våra anställda och våra aktieägare, säger Volkswagen AG:s koncernchef Martin Winterkorn.

De två företagen meddelade i september förra året att det inte skulle gå att genomföra fusionen av Volkswagen AG och Porsche SE till utgången av 2011 enligt överenskommelsen i det övergripande avtal som undertecknades 2009. Dessutom leder skattebehandlingen av de sälj-/köpoptioner som föreskrivs i det övergripande avtalet till att det inte är ekonomiskt möjligt att integrera fordonsverksamheten före andra halvåret 2014. Därför har de två företagen undersökt alternativa metoder för att uppnå det gemensamma målet att bilda en integrerad bilkoncern på ett sätt som kan genomföras tidigare av alla parter.

Den modell för snabbare integrering som man nu har kommit överens om baseras på Umwandlungssteuergesetz (lagen om beskattning av omorganisationer) och Umwandlungssteuererlass (cirkulär om beskattning av omorganisationer) som offentliggjordes i slutet av 2011 och på förhandsavgöranden från skattemyndigheterna.

Den innebär att integreringen kan genomföras på ekonomiskt hållbara villkor. Enligt den struktur som de båda företagen har utarbetat gemensamt kommer Porsche SE att överlåta sin verksamhet i form av ett holdingbolag, inklusive sitt innehav i Porsche på 50,1 procent, till Volkswagen Aktiengesellschaft, som redan har ett indirekt innehav på 49,9 procent i Porsche AG.

När transaktionen är avslutad kommer Volkswagen att äga 100 procent av andelarna i Porsche AG via ett mellanliggande holdingbolag. I gengäld kommer Porsche SE att få en ersättning på sammanlagt cirka 4,46 miljarder euro plus en stamaktie i Volkswagen. Kontantersättningen baseras på ett kapitalvärde på 3,88 miljarder euro för de återstående andelarna i Porsche AG enligt det övergripande avtalet, plus vissa justeringsposter. Porsche SE kommer bland annat att få ersättning för ett antal utdelningar på sitt indirekta innehav i Porsche AG som företaget annars skulle ha fått, samt för halva nuvärdet av de nettosynergier på totalt cirka 320 miljoner euro som kommer att uppstå tack vare den snabbare integreringen.

        Den påskyndade integreringen betyder att vi tidigare kommer att kunna börja använda en gemensam strategi för Porsches fordonsverksamhet, genomföra viktiga gemensamma projekt snabbare och utnyttja ytterligare tillväxtmöjligheter i attraktiva marknadssegment ännu bättre. Dessutom kommer Volkswagen AG och Porsche AG att kunna fokusera helt och hållet på sin operativa verksamhet, eftersom det dagliga samarbetet kommer att bli mycket enklare, säger finansdirektör Hans Dieter Pötsch.

Konsolideringen av Porsches mycket lönsamma fordonsverksamhet, som väntas träda i kraft den 1 augusti 2012, kommer att påverka Volkswagens konsoliderade resultat positivt. När det gäller rörelseresultatet för innevarande budgetår, väntas de inledande höga avskrivnings- och nedskrivningskostnaderna till följd av fördelningen av inköpspriset att uppväga bidraget till resultatet.

Konsolideringen av Porsches fordonsverksamhet innebär att Volkswagen måste omvärdera sina befintliga andelar i Porsche Zwischenholding GmbH till deras verkliga värde. För löpande år kommer detta, enligt värderingsparametrarna den 31 mars 2012, att ge en tydligt positiv effekt på mer än 9 miljarder euro som inte direkt påverkar kassaflödet i Volkswagen-gruppens finansiella resultat. Fordonsdivisionens nettolikvidetet väntas minska med sammanlagt cirka 7 miljarder euro. Utöver kontantersättningen på ungefär 4,46 miljarder euro kommer den första konsolideringen av Porsche AG:s negativa nettolikvidetet – som väntas ligga på ungefär minus 2,5 miljarder euro – att påverka Volkswagen-gruppens likviditet.

        Vi följer en strategiskt förnuftig plan som kommer att ge långsiktiga fördelar för alla intressenter. Den ger insyn i den kommande utvecklingen och skapar förutsättningar för att snabbt intensifiera samarbetet mellan Volkswagen och Porsche AG. För oss på Volkswagen är det fortfarande viktigt att bibehålla vår sunda finansiella ställning och likviditet och vårt höga kreditbetyg, fortsätter Hans Dieter Pötsch.

Frågor besvaras av:

Volkswagen Group Communications

Christine Ritz

Head of Group Investor Relations/Spokesperson for Finance Tfn: +49 (0) 53 61 / 9 - 4 98 40 Fax: +49 (0) 53 61 / 9 - 3 04 11 E-post: christine.ritz@volkswagen.de

Michael Brendel

Head of Corporate and Business Communications Tfn: +49 (0) 5361 / 9 - 3 93 56 Fax: +49 (0) 5361 / 9 - 7 96 84 E-post: michael.brendel@volkswagen.de

Marco Dalan

Spokesperson for Finance Tfn: +49 (0) 53 61 / 9 - 7 11 21 Fax: +49 (0) 53 61 / 9 - 7 94 44 E-post: marco.dalan@volkswagen.de

www.volkswagen-media-services.com

www.volkswagenag.com

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2011 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 79 500 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 26,1 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 14 200 lätta transportbilar vilket är 30,3 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 8,2 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2011.

Om oss

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Media

Media

Dokument & länkar