Volkswagens strategiska omstrukturering ger resultat

  • Volkswagen presenterar positiv lägesrapport efter 1 år med ”TRANSFORM 2025+”
  • Lyckad start på största modelloffensiven i Volkswagens historia
  • Förbättrad konkurrenskraft, förbättrade finansiella siffror
  • Målintervall på 4,0-5,0 % uppsatt för avkastningen på försäljningen 2020
  • Volkswagen-chefen Herbert Diess: ”Vi har tagit de första stegen, men vi står fortfarande inför enorma utmaningar.”

Volkswagen fortsätter den omstrukturering företaget inledde för ett år sedan med införandet av sin strategi ”TRANSFORM 2025+”. Programmet fortlöper med full fart, och själva kärnmärket i Volkswagen-koncernen har gjort framsteg på alla viktiga områden under de senaste 12 månaderna.

– Med vår strategi har vi inlett en fundamental omstrukturering av Volkswagen. Detta är den plan som Volkswagen kommer att använda för att navigera sig igenom de utmanande faser som vår bransch står inför. Vår målsättning är att göra Volkswagen till världens största volymtillverkare och säkerställa att vi förbereder oss på ett optimalt sätt inför morgondagens billandskap, förklarar Herbert Diess, chef för märket Volkswagen.

Tack vare bland annat en framgångsrik SUV-offensiv är företaget tillbaka på rätt spår igen när det gäller tillväxt och går mot ett nytt försäljningsrekord 2017. I linje med de uppsatta målen vinner Volkswagen i ökad takt tillbaka sin ledarställning i volymsegmentet. Samtidigt löper märkets expansion av e-mobilitet och sin hållbara transformering av drivlinorna vidare med full kraft.

Det faktum att omstruktureringen har haft effekt återspeglas också av märkets lönsamhet. Räknat på hela 2017 räknar Volkswagen med att rörelseavkastningen på försäljningen ska ligga strax över det uppsatta målet på 2,5-3,5 %. Redan i år närmar man sig alltså det mål på cirka 4,0 % som satts upp för år 2020. Med utgångspunkt från detta har Volkswagen definierat ett målintervall för rörelseavkastningen på försäljningen för år 2020 på 4,0 till 5,0 %.

Lyckad start för implementeringen av TRANSFORM 2025+


I november 2016 inledde Volkswagen sin strategiska omstrukturering av koncernens centrala märke i linje med sin ”TRANSFORM 2025+”-strategi. I den första fasen, som löper fram till år 2020, ska kärnverksamheten stärkas och märket positioneras som en ledande, lönsam volymtillverkare innan märket ska inta tätpositionen inom e-mobilitet. I denna första fas har Volkswagen riktat in sig på fem huvudsakliga åtgärdsområden:

Effektiv SUV-offensiv


Under sin modelloffensiv har Volkswagen kunnat öka antalet levererade bilar under året. I oktober satte Volkswagen nytt månadsrekord genom att leverera totalt 550 900 bilar till kunder runt om i världen. Under årets första 10 månader har märket levererat 5,04 miljoner bilar, vilket är drygt 3 % fler än under motsvarande period i fjol, och försäljningen har tagit ytterligare fart den senaste tiden. Sett över hela 2017 räknar Volkswagen med att slå nytt försäljningsrekord.

Under 2017 kommer Volkswagen att ha lanserat tio nya modeller på den globala marknaden, varav fem helt nya (utan föregångare). Huvudfokus för modelloffensiven ligger på SUV-segmentet, med nya modeller som Tiguan Allspace, Atlas och T-Roc. Till år 2020 avser Volkswagen att expandera sitt globala SUV-utbud till 20 modeller. 40 % av alla Volkswagen-bilar som då säljs kommer att vara SUV:ar.

Starkare märkespositionering


Modelloffensiven har till syfte att positionera Volkswagen som det mest attraktiva volymmärket i alla viktiga regioner globalt år 2020. För att nå detta mål har Volkswagen stärkt sin organisation i alla viktiga regioner och gett dem större ansvar för den regionala strategin och produktportföljen.

De nya modellerna skräddarsys för att ännu bättre kunna uppfylla de speciella krav och önskemål som finns i de olika regionerna. Regionerna runt om i världen länkas samman av märkets anspråk på att inta en ledande ställning i volymsegmentet både när det gäller kvalitet och teknik.

– Volkswagen är på offensiven igen på alla sina viktigaste marknader. Vi har åstadkommit en vändning och vinner marknadsandelar med våra attraktiva modeller, säger Jürgen Stackmann, styrelseledamot med ansvar för försäljningen.
– Och ändå har vi bara sett inledningen på vår modelloffensiv hittills. Vår produktportfölj för de kommande åren är sprängfylld av högklassiga bilar som anpassats perfekt för de specifika krav som gäller i olika regioner.

Vändningen sprider sig


På den viktiga USA-marknaden är Volkswagens mål att bli ett volymmärke av rang. Enbart i Nordamerika planeras fyra nya SUV:ar fram till år 2020. I Sydamerika har Volkswagen förnyat sitt modellutbud och siktar på att återta tätpositionen på marknaden, bland annat med hjälp av den nyligen presenterade modellen Virtus.

I Kina tänker Volkswagen befästa sin ledande ställning på marknaden med hjälp av tio nya SUV:ar fram till år 2020 och dessutom inta tätpositionen på den viktigaste elbilsmarknaden. Därför kommer Volkswagen att ha lanserat fler än tio nya elbilsmodeller i Kina år 2020.

Det första positiva resultatet av omstruktureringen går redan att utläsa av försäljningssiffrorna – exempelvis steg leveranserna i Kina med cirka 4 % under perioden januari till oktober jämfört med samma period förra året. I USA var ökningen nästan 10 %, och i Brasilien mer än 20 %. I Ryssland har Volkswagen redan nått finansiellt breakeven med en tillväxt på 17 % avseende leveranser, vilket är betydligt tidigare än förväntat.

Förbättrad konkurrenskraft


Trots sin världsomspännande modelloffensiv har Volkswagen lyckats hålla alla övergripande fasta kostnader på stabil nivå. Den överenskommelse för framtiden som slöts för ett år sedan bidrar till förbättrad konkurrenskraft. Överenskommelsen möjliggör besparingar och effektivitetsförbättringar inom alla områden och på alla platser och har en positiv påverkan på resultatet med 3,7 miljarder euro/år fram till år 2020 (varav 3,0 miljarder euro i Tyskland).

Sedan överenskommelsen ingicks för ett år sedan, har resultatet redan förbättrats med 1,9 miljarder euro. Andra speciella åtgärder håller för närvarande på att implementeras.

Överenskommelsen för framtiden förutser också en socialt förenlig minskning med 23 000 jobb i Tyskland – men också tillskapandet av 9 000 nya jobb inom framtidsinriktade områden. Även på detta område gör Volkswagen framsteg. Hittills i år har 3 800 jobb försvunnit. 2 000 av dessa har uppvägts av förväntad rekrytering av lärlingar efter att de fullgjort sin utbildning, samt av godkända strukturella förändringar. Därför är det totalt 1 800 jobb som försvunnit 2017. Det totala målet med 9 200 partiella förtida pensionsavgångar, som kommer att ske stegvis fram till år 2020, kommer troligen att vara uppfyllt i slutet av året.

I stor utsträckning har även de överenskomna målen avseende produktionsförbättringar vid de tyska fabrikerna uppnåtts. Förbättringarna vid anläggningarna i Wolfsburg (Tiguan och Touran), Salzgitter och Kassel ligger redan över det mål på 7,5 % som satts upp för 2017. Produktionsförbättringarna i Wolfsburg (Golf), Emden, Zwickau och Brunswick ligger fortfarande något under detta.


Arno Antlitz, styrelseledamot med ansvar för ekonomin, säger:
– Med vår ”TRANSFORM 2025+”-strategi har vi redan förbättrat avkastningsförmågan för märket Volkswagen mätt över de senaste 12 månaderna. Vi kommer träget att fortsätta på den inslagna vägen i avsikt att utvidga och på ett hållbart sätt säkra vår avkastning, även om kostnaderna för att uppfylla de striktare CO2-målen och utgifterna avseende framtidsinriktade investeringar kommer att stiga betydligt under de kommande åren.

– I Europa är gränsen satt till 95 g CO2/km för år 2020. Efter 2020 kommer kraven att vara ännu tuffare. EU planerar en frivillig elbilsandel på 15 % för 2025, och det kommer nya krävande mål rörande utsläpp för hela vagnparker. Det här betyder att elbilar kommer att vara den viktigaste faktorn för att kunna uppfylla de lagstadgade kraven och bemästra de därtill hörande finansiella utmaningarna. Det kommer att vara avgörande att kunna skapa en finansiell grund för att axla de uppgifter som ligger framför oss – och att utforma e-mobiliteten så att den blir lönsam.

Utveckling av nya färdigheter


För att säkra framtiden utvecklar Volkswagen nya färdigheter, speciellt inom områdena e-mobilitet och IT. Totalt beräknas 9 000 jobb inom framtidsorienterade områden att tillkomma de närmaste åren. Dessutom har omfattande utbildningsprogram dragits igång för att förbereda medarbetarna inför kommande utmaningar.

Volkswagen breddar också direktkontakten med kunderna, vilket är ett måste för kundernas digitala upplevelse. Märkets Future Sales Model definierar riktlinjerna för samarbetet med återförsäljarna runt om i världen och lägger den interna grunden för morgondagens mobilitetstjänster.

För bara ett par dagar sedan nådde Volkswagen en milstolpe för företagets IT-satsningar i Tyskland genom att den nya kundportalen ”Volkswagen We” då slog upp sina digitala portar. Bland andra funktioner kan kunderna nu för första gången också boka service direkt från en smartphone. Denna plattform ger Volkswagen möjlighet att hålla fortlöpande kontakter med kunderna och att erbjuda dem individuellt anpassat innehåll och praktiska tjänster.

Framåtblick: omstruktureringen växlar upp


Fram till år 2020 kommer Volkswagen att lansera fler än tio nya modeller per år, däribland många SUV:ar. Samtidigt kommer märket att trappa upp sitt utvecklingsarbete på de viktigaste områdena för morgondagens billandskap. Hit räknas inte bara e-mobilitet utan också IT-lösningar och självkörande bilar.

För att kunna sätta ytterligare fart på den strategiska omstruktureringen har Volkswagen nyligen anpassat sina investeringsplaner efter ”TRANSFORM 2025+”-strategin. Under de kommande fem åren kommer märket att investera cirka 40 miljarder kronor i den nya MEB-plattformen för elbilar vid sina anläggningar runt om i världen. Ytterligare cirka 20 miljarder kronor kommer att investeras i utveckling.

Fabriken i Zwickau kommer att transformeras till Europas största e-mobilitetscenter. Inledningsvis kommer all serieproduktion av fordon baserade på den nya, modulära, elektriska MEB-plattformen att koncentreras till denna anläggning. Först ut i den nya generationen elbilar kommer att bli I.D. som lanseras år 2020.

Grunden för allt detta kommer att läggas redan 2018. Den tekniska arkitekturen för MEB kommer då att slutföras och produktionsförberedelserna ta vid. Däribland alltså förberedelserna inför tillverkningen av I.D. och marknadslanseringen av den nya modellen. Nästa år ingås också leverantörsavtalen för viktiga komponenter till I.D. Crozz som börjar serietillverkas 2020.

– Volkswagen har tagit de första stegen i sitt omställningsarbete och implementeringen av ”TRANSFORM 2025+”-strategin har varit lyckad – den strategiska omstruktureringen ger resultat. Men det här är bara början! Vi har klarat av de första fem kilometrarna av ett maratonlopp. Vi vet alla vilka utmaningar som ligger framför oss. Därför kommer vi att accelerera omstruktureringen av Volkswagen, fortsätta med vår världsomspännande modell- och elbilsoffensiv och arbeta hårt med att få ned kostnaderna, avslutar Herbert Diess, chef för märket Volkswagen.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Facebook: www.facebook.com/VolkswagenSverige,  Twitter: http://twitter.com/VWSverige, YouTube: www.youtube.com/user/VolkswagenSverige, Instagram: www.instagram.com/volkswagensverige

År 2016 levererade Volkswagen 5 987 000 personbilar till kunder i över 150 länder. På den svenska marknaden inregistrerades under 2016 totalt 57 832 personbilar från Volkswagen vilket ger en marknadsandel på 15,5 procent. Volkswagens modeller täcker de flesta segment på bilmarknaden. Volkswagen är ledande importmärke i Sverige och marknadsför personbilsmodellerna up!, Polo, Golf, Golf Sportscombi, Golf Sportsvan, Beetle, Beetle Cabriolet, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Touran, Passat, Passat Sportscombi, Arteon, Sharan, Caddy, Multivan, Touareg och Amarok.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Vår målsättning är att göra Volkswagen till världens största volymtillverkare och säkerställa att vi förbereder oss på ett optimalt sätt inför morgondagens billandskap.
Herbert Diess, chef för märket Volkswagen.