• news.cision.com/
  • Vonovia/
  • Vonovia har påkallat tvångsinlösen av minoritetens aktier i Hembla och Hembla har ansökt om avnotering

Vonovia har påkallat tvångsinlösen av minoritetens aktier i Hembla och Hembla har ansökt om avnotering

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION (I HELHET ELLER DELVIS) TILL, IN I ELLER FRÅN NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE STRIDA MOT LAGAR I SÅDAN JURISDIKTION. 

DETALJERAD INFORMATION OM ERBJUDANDET, INKLUSIVE ERBJUDANDEHANDLINGEN OCH TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN, ÄR TILLGÄNGLIG PÅ https://se.vonovia-h.de

PRESSMEDDELANDE

Bochum/Stockholm, 18 december 2019 – Vonovia SE (”Vonovia”), har hemställt att styrelsen i Hembla AB (publ) ("Hembla") ska ansöka om avnotering av bolagets B-aktier från Nasdaq Stockholm. Vonovia har också påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Hembla i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen.

Vonovia, genom sitt indirekt helägda dotterbolag HomeStar InvestCo AB ("HomeStar"), offentliggjorde den 7 november 2019 ett kontant budpliktserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Hembla om förvärv av samtliga utestående B-aktier i Hembla till ett pris om 215 kronor per aktie. Vonovia meddelade den 10 december 2019 att Vonovia, efter redovisning av likvid i Erbjudandet, innehar totalt 6 136 989 A-aktier och 81 282 426 B-aktier i Hembla, motsvarande cirka 95,3 procent av rösterna och cirka 94,1 procent av aktiekapitalet i Hembla.

Mot bakgrund av det ovanstående har styrelsen i Hembla beslutat att ansöka om avnotering av Hemblas B-aktier från Nasdaq Stockholm. En sådan ansökan har idag skickats till Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel kommer att meddelas av Hembla efter att bolaget har erhållit bekräftelse därom från Nasdaq Stockholm.

Om Vonovia

Vonovia SE är Europas ledande fastighetsbolag för bostäder med fokus på hyresrätter. Vonovia äger för närvarande cirka 417 000 lägenheter i attraktiva städer och regioner i Tyskland, Österrike och Sverige. Bolaget förvaltar därtill cirka 78 350 lägenheter. Bolagets fastighetsportfölj är värderad till cirka 51,3 miljarder euro. Som ett modernt servicebolag fokuserar Vonovia på kundorienterad service och nöjda hyresgäster. Att erbjuda attraktiva och moderna hem är en förutsättning för bolagets framgångsrika utveckling. Följaktligen gör Vonovia långsiktiga investeringar i underhåll, modernisering och seniorvänliga anpassningar av sina fastigheter. Bolaget skapar även fler nya lägenheter genom förtätning av befintlig bebyggelse och utbyggnad av existerande byggnader.

Bolaget, som är baserat i tyska Bochum, har varit börsnoterat sedan 2013 och ingår i DAX 30 sedan september 2015. Vonovia SE ingår också i de internationella indexen STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 och EPRA/NAREIT Europe. Vonovia har drygt 10 000 anställda.

Ytterligare information:

Klaus Markus
Head of Corporate Communications
+49 234 / 314 – 1149

klaus.markus@vonovia.de

Rene Hoffmann
Head of Investor Relations
+49 234 / 314 – 1629
rene.hoffmann@vonovia.de

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan den svenskspråkiga originaltexten och den engelskspråkiga översättningen ska den svenskspråkiga originalversionen äga företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i det formella budpressmeddelandet, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet – varken Vonovia eller HomeStar kommer att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där Erbjudandet skulle vara förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler (de "Begränsade Jurisdiktionerna"). Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom någon av de Begränsade Jurisdiktionerna eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. HomeStar kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till någon av de Begränsade Jurisdiktionerna.

Aktieägare i Hembla bör läsa erbjudandehandlingen och tillägget till erbjudandehandlingen noggrant, eftersom de innehåller viktig information om Erbjudandet.

Framtidsinriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Vonovias avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet för Hembla för de aktieägare i Hembla som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Hembla framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Vonovia har gjort efter bästa förmåga men som Vonovia inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Vonovia. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Dokument & länkar