Förbättrad konkurrenskraft för VSM Group med SmartFuture

• VSM Group har inlett MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna om verksamhetsförändringar inom ramen för företagets effektiviseringsprogram SmartFuture. • Bakgrunden är den kraftigt försvagade dollarn, men också minskad försäljning till följd av ökad priskonkurrens på världsmarknaden från aktörer med produktion i lågkostnadsländer. • 90–120 arbetstillfällen vid företagets huvudkontor och fabrik i Huskvarna berörs av det varsel som länsarbetsnämnden i dag underrättats om. • Företagets medarbetare informerades under förmiddagen om de planerade förändringarna.

– En del åtgärder som planeras inom ramen för SmartFuture-programmet kommer att påverka vissa av våra medarbetare på ett negativt sätt – vi beklagar detta djupt, men vi är samtidigt fast beslutna att vidta de åtgärder som krävs för att öka företagets framtida konkurrenskraft och försvara vår position som en ledande aktör på marknaden för kreativ sömnad, säger Svante Runnquist, vd för VSM Group. VSM Group är ledande på världsmarknaden för hemsymaskiner i mellansegmentet och uppåt. Sedan företaget blev ett självständigt bolag 1997 har verksamheten expanderat kraftigt och försäljningen nästan tredubblats med god lönsamhet. De två senaste åren har försäljningen i svenska kronor räknat emellertid minskat med 13 respektive 10 procent. Uttryckt i fast växelkurs rör det sig om en nedgång på 3 respektive 5 procent. Den kraftigt fallande dollarn (minus 38 procent sedan toppnoteringen i juni 2001) har medfört att företaget mött en allt tuffare priskonkurrens på världsmarknaden samtidigt som den låga dollarkursen också har påverkat VSM Groups resultat negativt. Därför sjösattes tidigt i höstas ett omfattande effektiviseringsprogram – SmartFuture – i syfte att inom två år minska de årliga kostnaderna med 100 miljoner kronor och samtidigt öka intäkterna. De planerade förändringarna omfattar alla företagets enheter och funktioner i Sverige och alla dotterbolag utomlands. MBL-förhandlingar har inletts om åtgärderna i SmartFuture-programmet och de konsekvenser dessa kan få för verksamheten. De planerade förändringarna av moderbolagets verksamhet i Sverige omfattar mellan 90 och 120 arbetstillfällen, såväl arbetare och tjänstemän som konsulter berörs. – Av de personalneddragningar vi förutser inom SmartFuture-programmets ram har vi i första hand ett behov av att hantera den övertalighet vi har redan i dag på grund av att volymerna är lägre än väntat, säger Ewa Beskow, personalchef för VSM Group. I planerna ingår alternativ för att flytta delar av produktionen från Huskvarna till företagets egen fabrik i Brno, Tjeckien, eller till externa leverantörer. – Den planerade flytten står dock för en mindre del av den totala övertaligheten i Huskvarna, säger Ewa Beskow och betonar att man i samarbete med myndigheterna ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för de medarbetare som berörs. – Genomförandet av SmartFuture-programmet och alla de ansträngningar som görs av våra duktiga medarbetare och återförsäljare runt om i världen för att hålla uppe och öka försäljningen, kommer att bli avgörande för hur väl vi lyckas försvara och stärka vår konkurrenskraft. Mot bakgrund av att vi i dag har det bredaste och starkaste produktprogrammet hittills i vår över 130-åriga historia, samtidigt som vår nya toppmoderna Designer SE överträffat förväntningarna i USA, bedömer jag möjligheterna som goda, säger Svante Runnquist. VSM Groups förhoppning är att MBL-förhandlingarna ska vara avslutade under februari mars 2005 och att man så snart som möjligt ska kunna ge klara besked om vilka medarbetare som berörs av varslet och övriga förändringar som planeras. VSM Group AB 561 84 Huskvarna Tel: 036-14 60 00 (växel) KONTAKTPERSONER Svante Runnquist Vd Tel: 036-14 66 82 Gunnar Vidén Ekonomichef Tel: 036-14 72 47 Ewa Beskow Personalchef Tel: 036-14 66 44 Bilder för fri publicering kan laddas ned från vårt pressrum på www.vsmgroup.com Där finns också övrig pressinformation.

Om oss

VSM Group utvecklar, producerar, marknadsför och säljer hemsymaskiner och tillbehör som ger konsumenterna världen över möjlighet att uppleva glädjen med kreativ sömnad: med varumärken som Husqvarna Viking och Pfaff är företaget en av värld

Dokument & länkar