Årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 25 april 2012 fattades beslut om bland annat utdelning, styrelsearvode, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ny revisor, fondemission utan utgivande av nya aktier och bemyndigade om förvärv/överlåtelse av egna aktier. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2011 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2011 med 1,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndag den 30 april 2012 och utdelningen från Euroclear Sweden AB beräknas ske fredag den 4 maj 2012.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Christer Villard som styrelsens ordförande samt Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Erik Åsbrink och Anders Berntsson som styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.200.000 kronor, varav 600.000 kronor till styrelsens ordförande, 225.000 kronor till vice ordförande och 125.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Beslut om ny modell för hur valberedningens ledamöter ska utses fattades: ” I valberedningen ingår styrelsens ordförande samt en till två personer som representerar bolagets största aktieägare. Dessa personer ska gemensamt utse ytterligare en person till ordförande i valberedningen. För det fall en ledamot skulle avgå i förtid ska kvarvarande ledamöter vid behov utse en ny ledamot enligt principen ovan, att ingå i valberedningen fram till dess att ny valberedning utses”.
Christer Villard, Hans Wallenstam och Dick Brenner (ordf.) omvaldes som ledamöter till valberedningen och Lars-Åke Bokenberger valdes in i egenskap av representant för AMF, en av bolagets största aktieägare. Det beslutades även att valberedningen har i uppdrag att förbereda förslag på valberedning inför årsstämman 2013.

Stämman beslutade om nyval av revisor Björn Grundvall vid Ernst & Young AB, som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2013.

Det beslutades om en ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Wallenstams aktiekapital ökas med 57.333.333,3333 kronor genom fondemission. Nämnda belopp ska tillföras aktiekapitalet från balanserad vinst enligt den senast fastställda balansräkningen. Fondemissionen sker utan utgivande av nya aktier. Skälet är att öka bolagets aktiekapital så att bolagets aktier får ett jämnt kvotvärde, en krona per aktie. Efter det att beslutet registrerats kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 172.000.000 kronor fördelade på totalt 172.000.000 aktier, varav 17.250.000 aktier av serie A och 154.750.000 aktier av serie B.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq OMX Nordiska Börs av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att fram till nästa årsstämma - med eller utan företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq OMX Nordiska Börs. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

                            

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 klockan 19:10

                     

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 27 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 46 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar