Wallenstam bokslutskommuniké 1 jan–31 dec 2018: Affärsplan 2018 uppnådd med god marginal

Hans Wallenstam, vd, samt Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 13.30.
Conference call med Susann Linde äger rum kl. 14.00 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer.

1 JANUARI–31 DECEMBER 2018

 • I och med detta bokslut avslutas affärsplanen 2014-2018, där vi skapat en substansvärdestillväxt om i snitt 17,4 % per år, exklusive utdelning och återköp.
 • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 25 % och uppgår till 1 011 Mkr (806).
 • Hyresintäkterna ökar med 12 % och uppgår till 1 910 Mkr (1 701).
 • Byggnation av fastigheter uppgår till 2 198 Mkr (2 310).
 • På bokslutsdagen hade vi 2 167 lägenheter i produktion.
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 839 Mkr (2 556).
 • Resultat före skatt uppgår till 3 445 Mkr (3 001) och resultat efter skatt uppgår till 2 998 Mkr (2 421), motsvarande 9,3 kr per aktie (7,4).
 • Den positiva utvecklingen för elmarknaden har föranlett en återläggning av nedskrivningar vindkraftverk med 524 Mkr (-500).
 • För att anpassa koncernen för kommande nya företagsbeskattningsregler har räntederivat med undervärden om 776 Mkr förtidslösts, vilket påverkar resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar men inte totalt resultat.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 kr per aktie (1,80) uppdelat på två utbetalningar om vardera 0,95 kr per aktie.

1 OKTOBER–31 DECEMBER 2018

 • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 37 % och uppgår till 253 Mkr (185).
 • Hyresintäkterna ökar med 10 % och uppgår till 488 Mkr (444).
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 764 Mkr (739).
 • Resultat efter skatt uppgår till 1 229 Mkr (640), motsvarande 3,8 kr per aktie (2,0).
 • En återläggning av nedskrivningar av vindkraftverk har gjorts om 524 Mkr (-200).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:
”Under 2018 har vi nått ett förvaltningsresultat över 1 Mdr. För mig personligen är det en betydelsefull milstolpe – särskilt med tanke på att jag som vd för bolaget även har upplevt ett förvaltningsresultat på minus 50 Mkr.”

”Det utmanande mål som vi antog i slutet av 2013, att vi skulle uppnå en genomsnittlig årlig substansvärdestillväxt, exklusive utdelning och återköp, om minst 10 % har vi klarat med råge! Substansvärdestillväxten, exklusive utdelning och återköp, uppgick under perioden 2014-2018 till i snitt hela 17,4 % per år, vilket motsvarar ca 14 Mdr totalt för affärsplanen.”

För fullständig rapport se bifogad PDF.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 klockan 13:00.

            

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 46 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.