Wallenstam delårsrapport 1 januari–30 september 2017: Överskottsgraden ökar till 76 %

Vd Hans Wallenstam kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 08.30.

Conference call med Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, äger rum kl. 09.00 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer.

1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2017

 • Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 21,4 %.
 • Resultat före skatt uppgår till 2 245 Mkr (2 078) och resultat efter skatt uppgår till 1 781 Mkr (1 646), motsvarande 5,4 kr per aktie (5,0).
 • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 10 % och uppgår till 621 Mkr (564).
 • Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 1 817 Mkr (1 852).
 • Hyresintäkterna ökar med 5 % och uppgår till 1 257 Mkr (1 197).
 • Fastigheter och lägenheter har sålts för 615 Mkr (809) med realiserat resultat om 49 Mkr (108).
 • Byggnation av fastigheter uppgår till 1 763 Mkr (1 641).
 • På bokslutsdagen hade vi 2 349 lägenheter i produktion.
 • Nedskrivning av vindkraftsinvesteringar har gjorts om 300 Mkr (0).

1 JULI–30 SEPTEMBER 2017

 • Resultat före skatt uppgår till 427 Mkr (413) och resultat efter skatt uppgår till 334 Mkr (319), motsvarande 1,0 kr per aktie (1,0).
 • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 7 % och uppgår till 230 Mkr (214).
 • Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 179 Mkr (237).
 • Hyresintäkterna ökar med 5 % och uppgår till 428 Mkr (408).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:
”Precis som tidigare rapporter visar denna att Wallenstam fortsätter att skapa resultat. Vår kostnadseffektiva nyproduktion, starka uthyrning och effektiva förvaltning ger en ökning av förvaltningsresultatet om drygt 10 % och en substansvärdestillväxt på rullande helår om 21,4 %.”

”Effekten av vår satsning på nyproduktion av hyresrätter för egen förvaltning i kombination med att vi avyttrat äldre fastigheter börjar synas mer och mer i våra rapporter. Intäkterna blir successivt högre och driftkostnaderna minskar vilket resulterar i en ökad överskottsgrad över tid i våra hus. Överskottsgraden ökar två procentenheter och är nu 76 %.”

För fullständig rapport se bifogad PDF.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 klockan 08.00.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.