Wallenstam emitterar gröna obligationer om 400 Mkr

Wallenstam emitterar gröna obligationer om 400 Mkr med en löptid om två år, med syfte att refinansiera vindkraftverken i dotterbolaget Svensk NaturEnergi, som producerar el genom vindkraft.

De gröna obligationerna är icke säkerställda och löper över två år med förfall i maj 2018. 400 Mkr löper med en rörlig kupong om 3M STIBOR + 95 punkter. Obligationslånen kommer att noteras vid Nasdaq Stockholm. Swedbank har agerat emissionsinstitut. Swedbanks skuggrating på Wallenstam AB är BBB flat samt BBB- på obligationslånen.

Wallenstam har anlitat DNV GL för att lämna en opinion avseende hur väl obligationerna följer ramverket som finns kring gröna obligationer. DNV GL har utvecklat ett ramverk för gröna obligationer för att bedöma Wallenstams obligation. Ramverket bygger på ”the Green Bond Principles” - en serie frivilliga riktlinjer som strävar efter genomlysning, öppenhet och integritet i marknaden för gröna obligationer. Mot bakgrund av den information DNV GL fått ta del av från Wallenstam och det arbete DNV GL utfört, är det DNV GLs opinion att Wallenstams gröna obligationer möter de kriterier som finns utställda i ramverket och kan således anses vara ”gröna”, såsom definierat i det gröna ramverket och i linje med andan av principerna för gröna obligationer.

– Vi emitterar nu ytterligare gröna obligationer, där likviden från obligationslånen kommer att användas till refinansiering av vindkraftverken i vårt dotterbolag Svensk NaturEnergi, som producerar förnybar energi, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.

Wallenstam är sedan årsskiftet 2012/2013 självförsörjande på förnybar energi från egna vindkraftverk.

Fakta Svensk NaturEnergi:

•                     64 vindkraftverk

•                     Total installerad effekt 139 MW

•                     Svensk NaturEnergis bokförda värde på vindkraft är drygt 1,3 Mdr

•                     Ca 5 200 kunder som köper grön el

•                     För mer information om Svensk NaturEnergi, besök www.svensknaturenergi.se

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2016 klockan 14:30.                           

För ytterligare information:
Ulf Ek, Finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 37
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 33 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi.  Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar