Wallenstams delårsrapport 1 jan–30 jun 2020: Wallenstam är positionerat för framtida möjligheter

Hans Wallenstam, vd, och Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, kommenterar rapporten på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 08.30. Conference call med Susann Linde och Hans Wallenstam äger rum kl. 09.30 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer före kl. 09.30.

1 januari–30 juni 2020

 • Substansvärdet per aktie ökar med 2,50 kr i perioden och uppgår till 93,80 kr (83,70).
 • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 549 Mkr (547), efter lämnade covid-19-rabatter om cirka 30 Mkr.
 • Hyresintäkterna ökar med 4 % och uppgår till 1 041 Mkr (1 001).
 • Byggnation av fastigheter uppgår till 2 110 Mkr (1 596).
 • På bokslutsdagen var 2 999 lägenheter under produktion.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 429 Mkr (549), som i sin helhet kommer från värdetillväxt i nyproduktion (307).
 • Resultat före skatt uppgår till 795 Mkr (712) och resultat efter skatt uppgår till 631 Mkr (575), motsvarande 2,0 kr per aktie (1,8).

1 april–30 juni 2020

 • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 275 Mkr (287), efter lämnade covid-19-rabatter om cirka 30 Mkr.
 • Hyresintäkterna ökar med 3 % och uppgår till 518 Mkr (503).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 175 Mkr (264).
 • Resultat efter skatt uppgår till 322 Mkr (235), motsvarande 1,0 kr per aktie (0,7).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:
”Det har varit ett aktivt kvartal för Wallenstam. Förutom att avtala om försäljning av vårt bostadsrättsprojekt Kv. New York om 50 lägenheter som är under uppförande, har vi lyckats förvärva marker för framtida bostadsproduktion i attraktiva lägen.”

”Driftnettot har ökat med drygt 3 % till 781 Mkr (756) trots att vi lämnat hyresrabatter om cirka 30 Mkr till våra hyresgäster som är i de mest utsatta branscherna. Förvaltningsresultatet för första halvåret 2020 uppgår till 549 Mkr (547), vilket är något över första halvåret 2019. Nu får vi alla se tiden an när det gäller utvecklingen framåt. Jag kan dock konstatera att Wallenstam har en stabil finansiell ställning, fastigheter i attraktiva lägen och en väl fungerande verksamhet som skapar värde. Tack vare dessa goda förutsättningar har vi förmågan att också fånga de möjligheter för framtiden som uppkommer längs vägen!”

För fullständig rapport se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB, 031-20 000 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08.00 CEST.

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 55 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 800 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.