Grundarfamiljen af Jochnick lämnar ett kontanterbjudande om 227 kronor per aktie till aktieägarna i Oriflame som inte kan höjas

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptperioden för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Walnut Bidco Plc, ett nybildat bolag indirekt helägt av medlemmar i familjerna till Robert af Jochnick och den framlidne Jonas af Jochnick, samt vissa till dem närstående personer, offentliggör härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Oriflame Holding AG ("Oriflame" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina aktier i Oriflame till Walnut Bidco Plc för 227[1] kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Priset i Erbjudandet kan inte höjas av Walnut Bidco Plc. Aktierna i Oriflame är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Sammanfattning

 • Walnut Bidco Plc ("Walnut Bidco") erbjuder 227[1] kronor kontant per aktie i Oriflame. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på 39 171 134 aktier[2] i Oriflame som inte direkt eller indirekt ägs av Walnut Bidco eller dess närstående parter[3], uppgår till 8 891 847 418 kronor. Erbjudandet värderar Oriflame, baserat på samtliga 56 622 398 utestående aktier2 i Oriflame, till 12 853 284 346 kronor.
 • Priset som erbjuds för aktierna representerar en premie om 34,8 procent i förhållande till stängningskursen för aktierna den 21 maj 2019 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); en premie om 31,9 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktierna under de 10 senaste kalenderdagarna som avslutades den 21 maj 2019; och en premie om 29,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga utdelningsjusterade stängningskursen för de 3 senaste kalendermånaderna som avslutades den 21 maj 2019[4].
 • Walnut Bidco kommer inte att höja erbjudandepriset om 227 kronor. Genom detta uttalande kan Walnut Bidco, i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler ("Takeover-reglerna"), inte höja priset i Erbjudandet.
 • En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 23 maj 2019. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta omkring den 24 maj 2019 och avslutas omkring den 24 juni 2019.

Alexander af Jochnick, representant för Walnut Bidco och ordförande för Oriflame, kommenterar:

"Vår familj har alltsedan Bolaget grundades 1967 varit djupt engagerad i Oriflame och vi känner ett stort ansvar i rollen som Bolagets huvudägare.

Det har dock blivit allt mer påtagligt för oss att Bolaget just nu står inför ett antal utmaningar. Vi anser att Bolaget behöver genomdriva omfattande förändringar på sina kärnmarknader, vilket är svårt som publikt bolag.

Vi har därför beslutat att lämna ett erbjudande att förvärva de aktier i Bolaget som familjen inte redan äger, för att kunna möjliggöra för Oriflame att genomföra dessa förändringar inom ramen för de fördelar som ett privat ägande medför.

Vi anser att priset i Erbjudandet representerar en mycket attraktiv värdering av Oriflame. Vi lägger fram ett värdemässigt tilltalande erbjudande samtidigt som vi tar på oss marknads- och genomföranderisken av den pågående förändringsprocessen. Aktieägarna ges en möjlighet till en kontant ersättning idag, att jämföras med fortsatt aktieägande i en verksamhet som har utmanande marknadsförutsättningar. I syfte att ge full transparens för aktiemarknaden lämnar vi vårt bästa och slutliga pris i Erbjudandet, som således inte kan höjas."

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

I egenskap av grundare och huvudägare i Oriflame har familjen af Jochnicks högsta prioritet alltid varit att skapa de bästa förutsättningarna för Bolaget för att på så sätt säkerställa dess långsiktiga konkurrenskraft. Familjen af Jochnick stödjer fullt ut Oriflames högkvalificerade och erfarna ledningsgrupp och uppskattar djupt det engagemang och den kompetens som finns hos ledning, anställda och andra medarbetare. Likaså stödjer familjen af Jochnick Oriflames pågående arbete med att förbättra affärsmodellen, öka intjäningsmöjligheterna för dess representanter och att generera vinster på lång sikt.

Oriflame har fram till nyligen levererat goda resultat till sina aktieägare och övriga intressenter. För närvarande står Bolaget inför ett antal väsentliga utmaningar, exempelvis svagare utveckling i verksamheterna i Asien och Turkiet. Detta har återspeglats i aktiens kursutveckling under det senaste året. Mot denna bakgrund arbetar Bolaget med att genomföra en omfattande strategisk förändring för att kunna möta kraven från slutmarknader i snabb förändring såväl som från distributionsmodellen, samtidigt som Oriflame som noterat bolag också måste leverera på kort sikt varje kvartal.

Familjen af Jochnick har tillbringat betydande tid med att reflektera över den rätta miljön för Bolaget för att det ska kunna genomföra denna förändringsfas och åter kunna leverera stabila resultat, vilket är till förmån för alla intressenter. Familjen af Jochnick har funnit att det inte är optimalt för Oriflame att vara noterat för att genomföra förändringen. Bolaget måste fortsätta att initiera och implementera strategiska förändringar vilket kommer ta mycket tid och kraft i anspråk och vars fördelar kommer att visa sig först på lång sikt och eventuellt på bekostnad av kortsiktiga vinster. Mot denna bakgrund anser familjen af Jochnick att Oriflame borde verka i en privat miljö och ägas av aktieägare som varit engagerade i Bolaget under många år. Familjen af Jochnicks planer för den framtida verksamheten och den allmänna strategin omfattar för närvarande inte några förändringar, och inga beslut har fattats rörande förändringar av Oriflames affärsmodell, dess ledning eller anställda. I enlighet med familjen af Jochnicks nuvarande plan kommer anställningsvillkoren inte att väsentligen förändras och ingen av Oriflames produktionsenheter kommer att påverkas av några omorganisationsåtgärder som är direkt kopplade till Erbjudandet.

Familjen af Jochnick ser fram emot att fortsätta arbeta med den befintliga ledningsgruppen i Oriflame och att utveckla Bolaget ytterligare under privat ägande och vi kommer fortsatt vara långsiktigt dedikerade till vårt ägande i Bolaget.

Erbjudandet

Vederlag

Walnut Bidco erbjuder 227 kronor kontant för varje aktie i Oriflame. Walnut Bidco kommer inte att höja erbjudandepriset om 227 kronor. Genom detta uttalande kan Walnut Bidco, i enlighet med Takeover-reglerna, inte höja priset i Erbjudandet. Således är 227 kronor det högsta pris som Walnut Bidco kommer erbjudas i Erbjudandet.

Om Oriflame före redovisning av likvid i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån.

Courtage utgår inte i samband med redovisning av likvid för de av Walnut Bidco förvärvade aktierna i Erbjudandet.

Premier

Priset enligt Erbjudandet representerar en premie om[5]:

 • 34,8 procent i förhållande till stängningskursen den 21 maj 2019 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), om 168,35 kronor för aktierna;
 • 31,9 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de 10 senaste kalenderdagarna som avslutades den 21 maj 2019 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), om 172,12 kronor för aktierna; och
 • 29,0 procent i förhållande till den utdelningsjusterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under de 3 senaste kalendermånaderna som avslutades den 21 maj 2019 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), om 175,90 kronor för aktierna[6].

Erbjudandets totala värde

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på 39 171 134 aktier i Oriflame[7] som inte direkt eller indirekt ägs av Walnut Bidco eller dess närstående parter[8], uppgår till 8 891 847 418 kronor. Erbjudandet värderar Oriflame, baserat på samtliga 56 622 398 utestående aktier7 i Oriflame, till 12 853 284 346 kronor.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Walnut Bidco blir ägare till aktier som representerar minst 90 procent av det totala antalet utgivna aktier i Oriflame;
 2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Oriflame på villkor som för aktieägarna i Oriflame är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
 3. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Oriflame helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Walnut Bidco inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;
 4. att inga omständigheter, som Walnut Bidco inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Oriflames försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
 5. att ingen information som offentliggjorts av Oriflame är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Oriflame har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Oriflame; och
 6. att Oriflame inte vidtar några åtgärder som sannolikt kommer att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Walnut Bidco förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 – 6 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Walnut Bidcos förvärv av Oriflame eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Walnut Bidco förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett eller flera av villkor 1 – 6 ovan, inklusive, med hänsyn till villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptansnivå.

Vissa närstående parter

Tre styrelseledamöter i Oriflame, Alexander af Jochnick, Robert af Jochnick och Anna af Jochnick, är indirekt ägare i Walnut Bidco. I enlighet med Takeover-reglerna har dessa ledamöter inte deltagit och kommer inte att delta i Oriflames handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet.

Dessa omständigheter medför även att avsnitt III i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet, vilket innebär att acceptperioden ska vara minst fyra veckor och att Oriflame ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion) avseende aktierna i Bolaget från oberoende expertis.

Walnut Bidco lämnade offentliggörandet idag för att ge Oriflames oberoende styrelseledamöter samt aktieägare gott om tid att utvärdera villkoren i Erbjudandet.

Information om Walnut Bidco

Walnut Bidco är ett nybildat bolag som indirekt ägs av medlemmar i familjerna till Robert af Jochnick och den framlidne Jonas af Jochnick, samt vissa till dem närstående personer.

Walnut Bidco är ett registrerat publikt aktiebolag med organisationsnummer 129091, inkorporerat i Jersey och med skattskyldighet i Storbritannien och registrerad adress 47 Esplanade St Helier Jersey JE1 0BD.

Walnut Bidco inkorporerades hos Jersey Financial Services Commission 20 maj 2019. Bolaget har inte, utöver åtgärder i samband med dess bildande och Erbjudandet, bedrivit någon verksamhet och bedriver heller inte för närvarande någon verksamhet, och har därför ingen finansiell historik. Walnut Bidcos enda affärsmässiga syfte är att genomföra Erbjudandet samt, efter Erbjudandets fullföljande, äga aktierna i Oriflame.

Finansiering av Erbjudandet

Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet finansieras i sin helhet genom en kombination av medel som är tillgängliga för Walnut Bidco genom equity commitment letters från dess ägare och skuldfinansiering enligt ett avtal som arrangeras av Goldman Sachs Bank USA med sedvanliga villkor för finansiering av offentliga erbjudanden på den svenska marknaden.

Den ovannämnda finansieringen kommer att ge Walnut Bidco tillräckliga likvida medel för att fullt ut täcka vederlaget som ska betalas i Erbjudandet och följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att finansiering erhålls.

Granskning av information i samband med Erbjudandet

Walnut Bidco har, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet tillåtits granska begränsad information av bekräftande karaktär. Oriflame har informerat Walnut Bidco om att ingen insiderinformation har delgetts Walnut Bidco under denna undersökning.

Acceptnivå i Erbjudandet

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Walnut Bidco blir ägare till aktier motsvarande minst 90 procent av det totala antalet utgivna aktier i Oriflame. Walnut Bidco förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Uttalande från Oriflame och fairness opinion

De oberoende styrelseledamöterna i Oriflames styrelse förväntas, i enlighet med Takeover-reglerna, att offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet och inhämta en fairness opinion från oberoende experter senast två veckor före acceptperiodens utgång.

Walnut Bidcos aktieägande i Oriflame

Walnut Bidco äger idag inga aktier i Oriflame. Medlemmar i familjerna till Robert af Jochnick och den framlidne Jonas af Jochnick, samt vissa till dem närstående personer äger och kontrollerar 17 451 264 aktier i Oriflame, motsvarande 30,82 procent av alla utestående aktier och 30,82 procent av aktiekapitalet och rösterna i Oriflame. Dessa har ingått avtal om att tillsammans offentliggöra Erbjudandet genom Walnut Bidco och, under förutsättning att Erbjudandet fullföljs, tillskjuta alla deras aktier i Oriflame till Walnut Bidco värderade till priset i Erbjudandet. Varken Walnut Bidco eller någon av dess närstående parter har förvärvat aktier i Oriflame till ett pris som överstigit priset i Erbjudandet under de sex månader som föregått Erbjudandets offentliggörande eller innehar några finansiella instrument i Oriflame som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Oriflame.

Preliminär tidplan[9]

Offentliggörande av erbjudandehandlingen                           23 maj 2019
Acceptperiod  24 maj - 24 juni 2019
Redovisning av likvid 1 juli 2019

 

Walnut Bidco förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

 

Tvångsinlösensförfarande och avnotering

Så snart som möjligt efter att Walnut Bidco har förvärvat aktier som representerar minst 90 procent av det totala antalet utgivna aktier i Oriflame, avser Walnut Bidco att påkalla tvångsinlösen genom ett fusionsförfarande i enlighet med den schweiziska fusionslagen ("Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung") i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Oriflame mot kontant betalning. I samband därmed avser Bidco att verka för att aktierna i Oriflame avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom eventuella avtal som ingås mellan Walnut Bidco och aktieägarna i Oriflame till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Walnut Bidco, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 21 maj 2019 åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa de ovan angivna reglerna och uttalandena samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Walnut Bidco vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 22 maj 2019 informerade Walnut Bidco Finansinspektionen om Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Goldman Sachs International och SEB Corporate Finance är finansiella rådgivare och Roschier Advokatbyrå, Bär & Karrer och Latham & Watkins är juridiska rådgivare till Walnut Bidco i samband med Erbjudandet.

Walnut Bidco Plc

Styrelsen
 

För ytterligare information, kontakta:

Alexander af Jochnick, Walnut Bidco Plc
Tel: 08 622 36 00, e-mail: walnut@afjochnick.com
    

Denna information offentliggjordes den 22 maj 2019 klockan 07:55 (CET).

Information om Erbjudandet:

www.walnutbidco.com

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Walnut Bidco Plcs kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Walnut Bidco Plc har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Goldman Sachs International och SEB ansvarar inte gentemot någon annan än Walnut Bidco Plc för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktierna i Oriflame, ett bolag bildat enligt schweizisk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Oriflames finansiella rapporter och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till erbjudandet är upprättade i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter och finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter och finansiell information har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper.

Erbjudandet kommer att lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, U.S. Securities Exchange Act såsom uppdaterad ("U.S. Exchange Act") som ett "Tier II" offentligt erbjudande och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden, och vissa regler tillämpliga på amerikanska offentliga uppköpserbjudanden gjorda i USA är inte tillämpliga, inklusive de regler som utfärdats enligt Section 14(d) i U.S. Exchange Act. Det kan vara svårt för amerikanska aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Oriflame Bidco plc och Oriflame är belägna utanför USA och alla eller en majoritet av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Amerikanska aktieägare kommer kanske inte att kunna stämma Oriflame Bidco plc eller Oriflame eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Oriflame Bidco plc, Oriflame eller deras närstående underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Walnut Bidco Plc och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för Walnut Bidco Plc eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, under acceptperioden, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Oriflame, utanför USA, som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras genom Nasdaq Stockholm och relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk lag, förordningar eller bestämmelser. Vidare kan Walnut Bidco Plcs finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Oriflame, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper.

Mottagandet av kontanter i enlighet med Erbjudandet av en aktieägare i Bolaget som är en amerikansk person kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje sådan aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att delta i Erbjudandet.

VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

[1] Om Oriflame före redovisning av likvid i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån.
[2] Exklusive 11 640 aktier som ägs av Oriflame.

[3] 17 451 264 aktier i Oriflame, motsvarande 30,82 procent av samtliga utestående aktier i Oriflame, ägs för närvarande av medlemmar i familjerna till Robert af Jochnick och den framlidne Jonas af Jochnick, samt vissa till dem närstående personer.
[4] Den dagliga volymvägda genomsnittliga stängningskursen före den 10 maj 2019 har justerats för 0,40 euro i utdelning (den sista handelsdagen för aktierna med rätt till utdelning var den 9 maj 2019).
[5] Källa för Oriflames aktiekurser: Bloomberg.
[6] Den dagliga volymvägda genomsnittliga stängningskursen före den 10 maj 2019 har justerats för 0,40 euro i utdelning (den sista handelsdagen för aktierna med rätt till utdelning var den 9 maj 2019).
[7] Exklusive egna aktier som ägs av Oriflame (för närvarande 11 640).
[8] 17 451 264 aktier i Oriflame motsvarande 30,82 procent av samtliga utestående aktier i Oriflame ägs för närvarande av medlemmar i familjerna till Robert af Jochnick och den framlidne Jonas af Jochnick, samt vissa till dem närstående personer.
[9] Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar