Walnut Bidcos bud på Oriflame: Information om förväntad ersättning av befintlig finansiering efter fullföljande av Erbjudandet

Pressmeddelande 19 juni 2019

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. 

Den 22 maj 2019 offentliggjorde Walnut Bidco Plc ("Walnut Bidco") ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Oriflame Holding AG ("Oriflame" eller "Bolaget") att sälja samtliga deras aktier i Oriflame till Walnut ("Erbjudandet"). I samband med Erbjudandet erhöll Walnut Bidco lånefinansiering arrangerad av Goldman Sachs och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för att betala en del av vederlaget. Lånefinansieringen förväntas efter fullföljande av Erbjudandet ersättas av långsiktig lånefinansiering uppgående till motsvarande cirka 800 MEUR i amerikanska dollar och euro, beroende på marknadsförhållanden. Ersättning av lånefinansieringen kommer inte på något sätt påverka lånefinansieringen som ska tillhandahållas för Erbjudandets fullföljande eller tidpunkten för fullföljande.

Walnut Bidco

För mer information om Erbjudandet vänligen se:www.walnutbidco.com

För ytterligare information, kontakta:

Alexander af Jochnick, Walnut Bidco Plc

Tel:08 622 36 00, e-mail:walnut@afjochnick.com

Information om Walnut Bidco

Walnut Bidco är ett nybildat bolag som indirekt ägs av medlemmar i familjerna till Robert af Jochnick och den framlidne Jonas af Jochnick, samt vissa till dem närstående personer.

Walnut Bidco är ett registrerat publikt aktiebolag med organisationsnummer 129091, inkorporerat i Jersey och med skattskyldighet i Storbritannien och registrerad adress 47 Esplanade St Helier Jersey JE1 0BD.

Walnut Bidco inkorporerades hos Jersey Financial Services Commission den 20 maj 2019. Bolaget har inte, utöver åtgärder i samband med dess bildande och Erbjudandet, bedrivit någon verksamhet och bedriver heller inte för närvarande någon verksamhet, och har därför ingen finansiell historik. Walnut Bidcos enda affärsmässiga syfte är att genomföra Erbjudandet samt, efter Erbjudandets fullföljande, äga aktierna i Oriflame.

Denna information offentliggjordes den 19 juni 2019 klockan 08.00(CET).

Information om Erbjudandet:

www.walnutbidco.com

Viktig information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Walnut Bidco Plcs kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Walnut Bidco Plc har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Goldman Sachs International och SEB ansvarar inte gentemot någon annan än Walnut Bidco Plc för rådgivning i samband med Erbjudandet.

VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

Prenumerera

Dokument & länkar