Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 8.3.2018 kl 17.45 EET

Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls 8.3.2018 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend om 1,38 euro/aktie. Dividenden betalas i två rater. Den första raten på 0,69 euro/aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 12.3.2018 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 19.3.2018. Den andra dividendraten betalas i september 2018. I enlighet med beslutet om en vederlagsfri emission (aktiesplit) fördelas den andra raten mellan en gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalas för varje aktie. Den andra dividendraten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen för den andra dividendraten fastställs av styrelsen på sitt möte 18.9.2018. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla 20.9.2018 och utbetalningsdagen 27.9.2018.

Styrelseledamöternas arvoden 

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ledamot 70.000 euro/år
- vice ordförande 105.000 euro/år
- ordförande 140.000 euro/år

Årsarvodet betalas i aktier sålunda att av beloppet betalas ca 40% i Wärtsilä Oyj Abp:s aktier och återstoden betalas i pengar. Bolaget skall ersätta kostnaderna för aktiehandeln samt kostnaderna för den relaterade överlåtelseskatten.

Dessutom betalas varje ledamot 750 euro per bevistat styrelsemöte, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. Därtill betalas fasta årsarvoden för kommittéarbetet enligt följande: 20.000 euro för revisionskommitténs ordförande och 10.000 euro för varje kommittémedlem, 10.000 euro för ersättningskommitténs ordförande och 5.000 euro för varje kommittémedlem samt 8.000 euro för utnämningskommitténs ordförande och 4.000 euro för varje kommittémedlem.

Styrelse och revisor 

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus Rauramo.

Bolagsstämman beslutade betala revisorns arvode enligt av bolaget godkänd räkning. Till revisor för år 2018 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Vederlagsfri emission (aktiesplit)

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att genomföra en vederlagsfri emission genom utnyttjande av aktieägarnas företrädesrätt, så att man för varje gammal aktie emitterar två nya aktier (s.k. aktiesplit). Totalt 394.482.260 nya aktier emitteras. Aktierna emitteras åt aktieägare som på avstämningsdagen för emissionen 12.3.2018 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Den vederlagsfria aktieemissionen genomförs i värdeandelssystemet och föranleder inga åtgärder av aktieägare. De nya aktierna ger aktieägarrättigheter från och med 12.3.2018 då aktierna registrerats i handelsregistret. De nya aktierna berättigar inte till den första dividendraten som betalas i mars 2018, men de ger de rättigheter till den andra raten som betalas i september 2018.

Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier

Förutsatt att de nya aktierna som emitteras i den vederlagsfria emissionen är registrerade, bemyndigades styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 57.000.000 stycken bolagets egna aktier. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18 månader från bolagsstämmans beslut.

Enligt samma villkor bemyndigades styrelsen att besluta om avyttring av sammanlagt högst 57.000.000 stycken bolagets egna aktier. Bemyndigandet till avyttring av egna aktier gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och det upphäver det av bolagsstämman 2.3.2017 givna bemyndigandet att besluta om avyttringen av bolagets egna aktier. Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas.

På basen av bemyndigandet kan styrelsen besluta om att förvärva eller överlåta egna aktier i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav.

Besluten fattades utan röstning. Stämmoprotokollet finns till påseende på www.wartsila.com/sv/investerare senast 22.3.2018.

Styrelsens beslut 

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén: ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.
Utnämningskommittén: ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto.
Ersättningskommittén: ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone.

Wärtsilä Oyj Abp

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

Prenumerera