Wärtsilä vidtar åtgärder för att minska påverkan av COVID-19 och drar tillbaka marknadsutsikterna

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 31.3.2020 kl. 15.45 lokal tid

Wärtsilä vidtar åtgärder för att minska påverkan av COVID-19 och drar tillbaka marknadsutsikterna

De marknader där Wärtsilä är verksam påverkas i allt högre grad av coronavirusutbrottet (COVID-19) samt av de åtgärder som vidtas runt om världen för att begränsa pandemins spridning. Detta väntas sakta in ekonomisk aktivitet globalt. Längden och djupet på nedgången återstår att se.

Wärtsilä har implementerat diverse specialarrangemang i alla enheter som befinner sig i de berörda områdena för att säkra verksamhetens kontinuitet och trygga personalens hälsa och säkerhet. Dessa arrangemang omfattar arbetsskiftens och tillverkningens omorganisering i syfte att förhindra nedsmittning, optimerad användning av olika leveranskällor, och användning av virtuella verktyg i testning och validering samt i serviceaktiviteter. Distansarbete rekommenderas starkt i mån av möjlighet med stöd av teknik för digitalt samarbete. De flesta fabriker är för tillfället verksamma fastän kapaciteten är lägre än normalt. Wärtsilä har hittills kunnat säkra merparten av leveranser till kunder.

Orderingången och faktureringen har i stort sett utvecklats enligt förväntningarna under januari och februari. Ökade restriktioner har emellertid påverkat Wärtsiläs leveranstidtabeller, tillträde till kundernas anläggningar och möjligheter att utföra serviceaktiviteter. Leveranskedjor och logistiken och har också påverkats av störningar. Ytterligare väntas försämrade makroekonomiska omständigheter och effekten av COVID-19 på kundernas verksamhet minska efterfrågan på Wärtsiläs lösningar och service. Detta kommer att ha en väsentlig inverkan på Wärtsiläs omsättning och rörelseresultat för år 2020 från och med mars. Den finansiella inverkan kan inte för närvarande kvantifieras, eftersom den kommer att bero på utsträckningen av de vidtagna åtgärderna för att begränsa virusspridningen samt av marknadens återhämtningstakt. Wärtsilä har bestämt sig dra tillbaka sina marknadsutsikter för 2020 tills synligheten förbättras.

Wärtsilä vidtar proaktiva åtgärder för att minska den negativa inverkan på bolagets verksamhet globalt. Samtidigt vill man säkra en smidig återgång till normaliserad verksamhet när marknaderna återhämtar sig samt förmågan att ta till vara framtida tillväxtmöjligheter. De motverkande åtgärderna inkluderar arbetstidsförkortning och permitteringar, rekryteringsbegränsningar samt en minskad användning av extern personal och konsulter. Ytterligare kommer rörliga utgifter att minskas och icke-affärskritiska utvecklingsprojekt att senareläggas. Åtgärderna vidtas lokalt beroende på de landspecifika omständigheterna. Wärtsilä förväntar sig att dessa åtgärder kommer att leda till temporära kostnadsbesparingar på cirka 100 miljoner euro. Marknadssituationen följs upp kontinuerligt och ytterligare åtgärder vidtas vid behov.

Medlemmarna i Wärtsiläs koncernledning kommer att tillfälligt sänka sin fasta ersättning med 20%. Inbesparingen doneras till kampen mot inverkan av coronaviruspandemin.

”Vi står inför tillfälliga verksamhetsavbrott och en försvagad efterfrågemiljö på grund av coronaviruset och de åtgärder som vidtagits för att begränsa dess spridning globalt. Beslutet att minska många värdefulla kollegers arbetstid har inte fattats på lätta grunder, men det är nödvändigt i detta aldrig förut skådade läge. Koncernledningen och jag är fast bestämda att leda Wärtsilä igenom denna kris. Jag är övertygad att våra medarbetares erfarenhet, kunnande och anda positionerar oss väl när återhämtningen börjar ta fart. Under de kommande veckorna och månaderna är vår högsta prioritet att trygga hälsan och säkerheten av våra medarbetare, kunder och partner. Ytterligare kommer vi målmedvetet bidra till att hålla samhället igång genom att säkra flödet av marintransporter och elproduktion,” säger Jaakko Eskola, koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp.

Tidigare marknadsutsikter för 2020 (publicerade 30.1.2020)

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Dämpad inom Wärtsilä Marine Business. De fåtaliga fartygsbeställningarna förväntas påverka antalet order på utrustning.
  • Dämpad inom Wärtsilä Energy Business. Även om en viss återhämtning förväntas i orderingången för utrustning, är marknadsvillkoren fortfarande en utmaning.

För närvarande uppgår Wärtsiläs orderbok för 2020 till 3.571 miljoner euro (3.696). Siffran omfattar mest leveranser av utrustning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arjen Berends
Ekonomi- och finansdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5444
arjen.berends@wartsila.com 

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta: 

Atte Palomäki
Direktör för kommunikation, varumärke och marknadsföring 
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599 
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Prenumerera