Wärtsiläs energisystemmodell påvisar: vindkraft och värmepumpar är bästa lösningen för ersättning av kolkraft i Helsingfors

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 18.3.2019 kl. 09.00

Wärtsilä har utvecklat en detaljerad energisystemmodell och analys av fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors. Modellen visar att avskaffning av stenkol och övergång till fjärrvärme producerad av vindkraft och värmepumpar i Helsingfors är ekonomiskt lönsamt och minskar koldioxidutsläppen (CO2) med nästan 90%.

Förmånlig vindkraft ändrar den finska energiindustrin kraftigt och snabbare än förväntat. Förändringen erbjuder energibolagen nya möjligheter att producera fjärrvärme förmånligt och utsläppsfritt. Wärtsilä har skapat en detaljerad energimodell och analys av Helsingfors fjärrvärmenät som jämför att ersätta stenkol med biomassapannor och alternativ som baserar sig på elektrifiering av fjärrvärmeproduktion. Möjliga värmekällor för värmepumparna är havsvatten, restvärme från datacentraler samt geotermisk värme.

Slutsatsen av Wärtsiläs analys är att den mest lönsamma lösningen för att ersätta de nuvarande kolkraftverken är värmepumpar som får sin elförsörjning från vindkraft och värme från havsvatten och restvärme från datacentraler. Användning av variabel vindel kan möjliggöras även inom värmeproduktion genom att kombinera produktionsmodellens värmelager med snabbt startande och utsläppssnåla gasmotorkraftverk. På så sätt kan produktionen optimeras enligt marknadspriset på el.

Vid behov producerar motorkraftverk reservkraft för datacentraler och används för att optimera fjärrvärmeproduktion och vindkraftsförsörjningen. I Wärtsiläs modell har datacentralerna placerats i de nedlagda kolkraftverken på Hanaholmen och Sundholmen. Undervattenskolsilorna på Sundholmen lämpar sig för lagring av fjärrvärme.

"Vår modell möjliggör en granskning av flera olika alternativ som baserar sig på numeriska fakta. I vår analys har vi jämfört alternativ som baserar sig på värmepumpar eller förbränning av biomassa som ersättning för stenkol. I Finland har biomassabaserade bränslen traditionellt ansetts vara det bästa alternativet för kol inom fjärrvärme. Möjligheten att få förmånligt värme från vindkraft minskar dock behovet av biomassa betydligt och gör det lönsamt att avstå från kol redan idag", säger Matti Rautkivi, direktör för verksamhets- och strategiutveckling, Wärtsilä Energy Business.

Besparingarna i produktionskostnader för fjärrvärme är över 10% jämfört med den nuvarande stenkolsbaserade lösningen. En portfolio som baserar sig huvudsakligen på biomassa skulle däremot öka produktionskostnaderna med ca 9%. Stora havsvattenvärmepumpar används inom värmeproduktion runt om i världen. Till exempel i Stockholm har de använts sedan år 1984. Restvärme från datacentraler utnyttjas i Finland redan i Mäntsälä och därtill planeras nya projekt bland annat i Esbo. Landets första djupa geotermiska värmeverk håller på att byggas i Otnäs i Esbo.

Genom att ersätta kolkraftverken med värmepumpar kunde CO2-utsläppen i Helsingfors minskas med nästan 90%, vilket motsvarar utsläpp från över en miljon personbilar i Finland. Utsläppsminskningen är möjlig eftersom man i energimodellen lagt till vindkraftsproduktion som motsvarar värmepumparnas elförbrukning. I framtiden kunde CO2-utsläppen minskas ytterligare om motorkraftverken övergår till biogas eller syntesgas.

Bildtext: Datacentraler som värmekällor kan placeras i nedlagda kolkraftverk som det på Sundholmen i Helsingfors.  Foto: Petri Pietikäinen / Vastavalo.net

Infograf: användning av datacentraler för fjärrvärme (på engelska).

Matti Rautkivi
Direktör, Verksamhetsutveckling och strategi
Wärtsilä Energy Business
Tfn. +358 40 480 3743
matti.rautkivi@wartsila.com
 

Mirja-Maija Santala
Kommunikationschef
Wärtsilä Energy Business
Tfn: +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

Wärtsilä Energy Business i korthet
Wärtsilä Energy Business leder omvandlingen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Som energisystemintegratörer har vi kunskap om, designar, bygger och servar optimala energisystem för kommande generationer. Wärtsiläs lösningar ger den flexibilitet som behövs för att integrera förnybara energikällor och säkra energisystemens tillförlitlighet. Vårt sortiment omfattar flexibla motorbaserade kraftverk, inklusive lösningar med flytande gas, hybridsolkraftverk, system for energihantering samt energilagringssystem och integrationslösningar. Under hela livscykeln för våra kunders installationer stödjer vi dem med tjänster som ger ökad effektivitet och garanterad prestanda. Wärtsilä har 70 GW installerad kraftverkskapacitet i 177 länder runtom i världen.
www.wartsila.com/energy 

Prenumerera

Media

Media