Kallelse till bolagsstämma i WXY Holding AB

Aktieägarna i WXY Holding AB, 559175–2976 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 september 2018 kl 09:00, Smista Alle 19, Segeltorp.

Kallelsen publiceras på bolagets hemsida www.waxy-group.se, i Post- och Inrikes tidningar samt Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på̊ bolagsstämman skall:

  • -dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast 5 dagar före stämman, samt
  • -anmäla sitt deltagande till Bolaget på̊ följande adress: WXY Holding AB, Kommendörsgatan 37, SE-114 58 Stockholm eller via e-post till: ir@waxy.se, senast 5 dagar före stämman. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt for ombudet. Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original, med eventuella behörighetshandlingar, sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra 1–2 biträden, dock skall detta anmälas i samband med anmälan till bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering som normalt tar ett par dagar skall vara verkställd, registrerad, hos Euroclear senast fem dagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid.

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

  1. Val av ordförande för stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Val till styrelsen.
  7. Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

Sådana handlingar som lag föreskriver, häribland årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt fullständiga förslag till beslut kommer tillsammans med fullmaktsformulär att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på bolagets adress och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget

  
Stockholm i September 2019
WXY Holding AB

Styrelsen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar