Kallesle Årsstämma

Waxy International AB och WXY Holding AB håller årsstämma 27 juni 2019

Kallelse till bolagsstämma i WXY Holding AB

Aktieägarna i WXY Holding AB, 559175-2976 (”Bolaget”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 juni 2018 kl 09:00, Smista Alle 19, Segeltorp.

Kallelsen publiceras på bolagets hemsida www.waxy-group.se, i Post- och Inrikes tidningar samt Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på̊ bolagsstämman skall:

 • -dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast 5 dagar före stämman, samt
 • -anmäla sitt deltagande till Bolaget på̊ följande adress: WXY Holding AB, Kommendörsgatan 37, SE-114 58 Stockholm eller via e-post till: ir@waxy.com, senast 5 dagar före stämman. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt for ombudet. Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original, med eventuella behörighetshandlingar, sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra 1–2 biträden, dock skall detta anmälas i samband med anmälan till bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering som normalt tar ett par dagar skall vara verkställd, registrerad, hos Euroclear senast fem dagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid.

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

 1. Val av ordförande. 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3. Val av en eller två justeringsmän. 
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 5. Godkännande av dagordning. 
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen. 
 7. Beslut om följande. 

a)      Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

b)      Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

c)      Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer. 

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna. 
 2. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer. 
 3. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

Sådana handlingar som lag föreskriver, häribland årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt fullständiga förslag till beslut kommer tillsammans med fullmaktsformulär att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på bolagets adress och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget

Stockholm i Maj 2019

WXY Holding AB

Styrelsen

Kallelse till bolagsstämma i WAXY International AB

Aktieägarna i WAXY International AB, 556865-9600 (”Bolaget”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 juni 2018 kl 08:45, Smista Alle 19, Segeltorp.

Kallelsen publiceras på bolagets hemsida www.waxy-group.se, i Post- och Inrikes tidningar samt Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på̊ bolagsstämman skall:

 • -dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast 5 dagar före stämman, samt
 • -anmäla sitt deltagande till Bolaget på̊ följande adress: WXY Holding AB, Kommendörsgatan 37, SE-114 58 Stockholm eller via e-post till: ir@waxy.com, senast 5 dagar före stämman. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt for ombudet. Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original, med eventuella behörighetshandlingar, sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra 1–2 biträden, dock skall detta anmälas i samband med anmälan till bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering som normalt tar ett par dagar skall vara verkställd, registrerad, hos Euroclear senast fem dagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid.

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

 1. Val av ordförande. 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3. Val av en eller två justeringsmän. 
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 5. Godkännande av dagordning. 
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen. 
 7. Beslut om följande. 

a)      Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

b)      Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

c)      Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer. 

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna. 
 2. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer. 
 3. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

Sådana handlingar som lag föreskriver, häribland årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt fullständiga förslag till beslut kommer tillsammans med fullmaktsformulär att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på bolagets adress och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget

Stockholm i Maj 2019

WAXY International AB

Styrelsen

Ingvar Rehbinder, Ekonomichef Waxy

E-post: ingvar@waxy.se
Tel: 08 5500 5557

Waxy etablerar en kedja med moderna och miljövänliga bilvårdsanläggningar i Sverige. Bolagets ambition är att genom en progressiv tillväxtstrategi bli en rikstäckande miljövänlig kedja för bilvård. Bakom Waxy finns ett team med finansiell erfarenhet och erfarenhet av marknadsföring, management och ledarskap samt lång professionell erfarenhet inom bilhandel och bilvårdsindustrin. Läs mer på www.waxy.se. 

Prenumerera