Waystream Holding AB (publ) offentliggör slutligt utfall i nyemission

Report this content

Den 30 augusti 2019 publicerade Waystream Holding AB (publ) (“Waystream” eller “Bolaget”) informationsmemorandum med anledning av Bolagets nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare (”Emissionen”). Teckningstiden för deltagande i nyemissionen avslutades den 17 september 2019. Det slutliga resultatet visar att nyemissionen tecknades till 48,48 procent.

Teckning och tilldelning

Den som av Euroclear Sweden AB var registrerad som aktieägare i Waystream på avstämningsdagen den 30 augusti 2019 hade företrädesrätt att teckna aktier i Emissionen. För varje innehavd aktie erhölls tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter gav innehavaren företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie i Waystream till teckningskursen 3,14 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. 857 032 aktier tecknades i Bolaget med stöd av teckningsrätter och 133 176 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Genom nyemissionen emitteras 990 208 nya aktier i Waystream. Därmed tillförs Bolaget en emissionslikvid om 3 109 253 SEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 500 000 SEK. Avräkningsnotor skickas ut den 20 september 2019 och likviddag för tilldelade aktier är den 25 september 2019.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 30 augusti 2019.

Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet WAYS BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 40, 2019. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att Emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Waystream att öka med 990 208 aktier från 6 808 620 aktier till 7 798 828 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 99 020 SEK från 680 862 SEK till 779 882 SEK, vilket motsvarar en utspädning om 12,69 procent.

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut åt Waystream i denna Emission.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf vd Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 20:30 den 19 september 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar