Bokslutskommuniké januari - december 2000

Bokslutskommuniké januari - december 2000 · Försäljningen ökade med 57,5 procent till 1 022,7 Mkr (649,4). · Bruttovinstmarginalen ökade till 51,0 procent (49,4). · Resultat före avskrivningar ökade med 38 procent och uppgick till 91,9 Mkr (66,6). · Resultat efter finansnetto uppgick till 24,7 Mkr (33,5). · Vinst per aktie efter skatt uppgick till 1,64 kr (4,41). · Under året förvärvades den norska accessoarkedjan Franz Schulz med 54 butiker i Norge. · Tre sametableringar mellan Handskmakar'n och Wedins Skor genomfördes och Rizzokonceptet lanserades i Norge. · Antal butiker i koncernen uppgår per 31 december 2000 till 254. · Utdelningen föreslås bli 2,40 kronor (2,40). · Verksamhetsåret Den 1 december 2000 genomfördes förvärvet av den ledande norska accessoarkedjan Franz Schulz. Franz Schulz består av 54 butiker med attraktiva butikslägen i hela Norge. I och med detta förvärv blir Wedins den största aktören på accessoarmarknaden i Norden. Genom samordning vad gäller inköp, logistik, marknadsföring, IT och administration beräknas avsevärda kostnadssynergier uppnås. Året har präglats av integrationsarbetet efter förvärven av Handskmakar'n och Rizzo i december 1999. Arbetet har bland annat resulterat i samordning av ledning, administration och inköp. Under året genomfördes en omprofilering av Wedins Skor för att stärka och modernisera varumärket. Rizzokonceptet lanserades i Norge med en butik i Olso. Under året har tre sametableringar mellan Handskmakar'n och Wedins Skor genomförts. Utvecklingen pekar på en merförsäljning på befintliga ytor på mellan 25 och 35 procent. Förutom det ogynnsamma höstvädret drabbades koncernens norska skorörelse av viss konjunkturavmattning samt vissa felbedömningar i sortimentet, vilket ledde till en försäljningsutveckling under ledningens förväntningar. Den överetablering som finns i Norge kommer att kräva strukturförändringar, vilka Wedins kommer att ta aktiv del i. Marknad och försäljning Försäljningen uppgick till 1 022,7 Mkr (649,4) vilket är en ökning med 57,5 procent. Av denna försäljning står skor för 693,8 Mkr (580,5) och accessoarer för 328,9 Mkr (68,9). Franz Schulz konsolideras fr o m den 1 december 2000. Både sko- och accessoarfackhandeln uppvisade en svag försäljningsutveckling under det fjärde kvartalet på grund av det extremt varma vädret. Perioden september-november var den varmaste under flera hundra år i Sverige. Höstens väder var likartat i Norge och påverkade marknaden på samma sätt. Skofackhandeln ökade sin försäljning i Sverige med 2,5 procent i löpande priser under helåret 2000, enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI). Wedins ökade sin skoförsäljning i Sverige i jämförbara butiker med 4,6 procent. Den starka trenden att kedjorna tar andelar från enskilda aktörer fortgår inom både sko- och accessoarhandeln. Dessutom förstärks trenden att skor, väskor och accessoarer säljs i samma butik. Från att ha funnits främst i det övre mode- och kvalitetssegmentet, har nu den trenden även nått volymsegmentet, där Wedins Skor/Park Sko och Handskmakar'n ingår. Övre mode- och kvalitetssegmentet Lagersons/Rizzo försäljning under 2000 uppgick till 156,5 Mkr (109,3), en ökning med 43,2 procent. Under året öppnades den första Rizzobutiken i Norge. Totalt har Lagersons/Rizzo 12 (11) butiker. Koncernens satsning under de senaste åren i detta segment har gett resultat utöver det förväntade. Volymsegmentet skor Wedins Skor ökade sin försäljning från 375,5 Mkr till 381,0 Mkr, en ökning med 1,5 procent. Under perioden har två butiker förts över till Park Sko, tre butiker stängts och två nya etablerats. Totalt har Wedins Skor 71 butiker (74). Försäljningen i Park Sko uppgick till 106,3 Mkr (95,7), en ökning med 11,1 procent. Under året har två butiker övertagits från Wedins Skor och en butik stängts. Park Sko har 18 butiker. Volymsegmentet accessoarer Handskmakar'n ökade sin försäljning i Sverige under 2000 till 266,3 (263,6). Under året har fyra butiker öppnats, fyra butiker har stängts. Navara, den finska accessoarkedjan, uppnådde en försäljning på 36,2 Mkr (32,4) och den norska accessoarkedjan H. P. Hagen omsatte 44,8 Mkr (43,4). Helårsförsäljningen för Franz Schulz uppgick till 177,6 Mkr. Franz Schulz konsolideras i Wedins fr o m 1 december 2000. Resultat Resultat före avskrivningar ökade med 38 procent till 91,9 Mkr (66,6). Kostnader för omprofilering av Wedins Skor har belastat resultatet med 10,5 Mkr. Koncernens andel av SPPs och KPs överkonsolideringsfond i pensionssystemet uppgår till 5,8 Mkr. Beloppet har påverkat resultatet i sin helhet. Resultat efter avskrivningar uppgick till 44,5 Mkr (43,2) och rörelsemarginalen till 4,4 procent (6,7). Resultat efter finansnetto uppgick till 24,7 Mkr (33,5). Finansnettot försämrades med 10,1 Mkr till -19,8 Mkr. Koncernens bruttovinst (nettoomsättningen minus kostnader för sålda varor) ökade under året till 521,2 Mkr (320,6). Bruttovinstmarginalen ökade till 51,0 procent (49,4). Denna ökning beror främst på den nya produktmixen, där accessoarsortimentet har högre bruttovinstmarginal än skosortimentet. Personalkostnadernas andel av nettoomsättningen ökade till 22,4 procent (21,0). Även här är orsaken den förändrade produktmixen. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 81,6 Mkr (32,6). De räntebärande skulderna har ökat med 124,3 Mkr till 346,9 Mkr. Av dessa förfaller 27,8 Mkr under 2001. Eget kapital i koncernen per balansdagen var 248,3 Mkr (257,6), vilket ger en soliditet på 28,3 procent (37,5). Koncernens utdelning till aktieägarna uppgick till 18,2 Mkr. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68,6 Mkr. Investeringar De totala investeringarna uppgick till 129,3 Mkr (285,6). Merparten av dessa investeringar härrör från förvärvet av Franz Schulz. Goodwillavskrivningar uppgick till 13,4 Mkr (3,9) och avskrivningar av hyresrätter till 4,3 Mkr (3,4). Övriga avskrivningar ökade till 29,7 Mkr (16,1). Totalt uppgick avskrivningar till 47,4 Mkr, vilket är en ökning med 23,9 Mkr jämfört med 1999. Framtidsutsikter Under 2001 kommer ökad lönsamhet att prioriteras före fortsatt hög förvärvstakt. Främst handlar det om att fortsätta det arbete som startats under bokslutsåret för att ta tillvara de synergieffekter som de genomförda förvärven har gett möjlighet till. Sametableringar med sko- och accessoarkedjorna både i Sverige och Norge kommer att intensifieras under 2001. Detta tillsammans med fortsatt fokusering på att realisera synergier i främst logistik, administration, marknadsföring och IT kommer att ge ökad kostnadseffektivitet. En annan del i koncernens utvecklingsarbete är optimering av koncernens butiksbestånd. Genom att kontinuerligt utvärdera vilken kedja som har bäst förutsättningar till högst lönsamhet i ett visst butiksläge, kommer lönsamhet per kvadratmeter att kunna ökas. Koncernen arbetar kontinuerligt för att öka flexibiliteten och minska ledtiderna vid inköp i syfte att minska väderberoendet och öka träffsäkerheten i inköpen. Mot bakgrund av de planerade åtgärderna och HUIs bedömning att branschens tillväxt i Sverige kommer att vara 4-5 procent de närmaste två åren, bedömer ledningen att resultatet per aktie under 2001 kommer att utvecklas väl. Förslag till utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att utdelningen ska uppgå till oförändrade 2,40 kronor per aktie. Årsredovisningen kommer att distribueras under vecka 15. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 25 april kl. 17.30, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-mars 2001 25 april 2001 Delårsrapport januari-juni 2001 28 augusti 2001 Delårsrapport januari-september 2001 27 november 2001 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 avges i februari 2002 Vid frågor kontakta Alexander Hegard, VD Wedins Norden AB, telefon 08 - 545 13 800 eller på 0047- 915 60 559. Stockholm den 27 februari 2001 Styrelsen Information om verksamheten Wedins utvecklar och driver sko- och accessoarfackhandel i Norden med väl definierade koncept för tre olika marknadssegment. I koncernen ingår 254 butiker. Skokedjorna Lagerson och Rizzo verkar inom övre mode- och kvalitetssegmentet. Wedins Skor och Park Sko samt accessoarkedjorna Handskmakar´n, Navara och H.P. Hagen verkar inom volymsegmentet. Skokanonen, som delägs till 33 procent, verkar inom lågprissegmentet. Wedins har som mål att långsiktigt växa med 10-15 procent per år.Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar ska uppgå till minst 9 procent år 2002 för att därefter långsiktigt uppgå till minst 10 procent. Koncernens uttalade strategi är att vara drivande i den strukturomvandling som pågår i branschen och att fortsätta expandera både organiskt och via förvärv. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00890/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00890/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar