Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 · Wedins försäljning ökade till 833,5 Mkr inklusive förvärv, (*811,9), (676,9). · Försäljningstillväxten i jämförbara butiker begränsades av en lägre köpbenägenhet inom sko- och accessoarfackhandeln samt ett minskat resande. · Resultat före avskrivningar uppgick till 22,6 Mkr (*16,7), (32,7). · Resultat efter finansnetto uppgick till -37,5 Mkr (*-37,2), (-11,9). · Koncernen tar marknadsandelar inom samtliga segment · Åtgärdsprogram påbörjat för att stärka lönsamheten och anpassa kostnadsmassan till nu rådande marknadsförutsättningar Mkr Q3 Q3 jan- jan- Helår 1 okt 2001 2000 sep sep *Profor 2000 2000- 2001 2000 ma jan- 30 sep sep 2001 2000 Försäljning 313,5 251,8 833,5 676,9 811,9 1 1 179,3 022,7 Resultat före 20,2 26,1 22,6 32,7 16,7 91,9 81,8 avskrivningar Resultat efter -1,0 10,4 -37,5 -11,9 -37,2 24,7 -0,9 finansnetto * Med anledning av koncernens nya struktur i och med förvärvet av Franz Schulz, som konsolideras fr o m 1 december 2000, blir jämförelser med motsvarande period föregående år inte helt relevanta. Därför har även proforma resultaträkningar för nuvarande Wedinskoncernen avseende föregående år tagits fram. För proforma jan-september 2000 avses dåvarande Wedins Norden och Franz Schulz. Verksamheten Wedins Norden driver sko- och accessoarfackkedjor med 254 butiker i Norden. Av försäljningen svarar skor för 58,7 procent och accessoarer för 41,3 procent. Koncernen har under perioden tagit marknadsandelar inom samtliga segment. Verksamheten har, i likhet med sko- och accessoarbranschen i övrigt, drabbats av lägre försäljning under inledningen av det andra halvåret 2001. Detta har påverkat koncernens samtliga segment och marknader, med undantag för den norska skobranschen som visar en ökning. Den lägre köpbenägenheten och det minskade resandet har främst påverkat försäljningen inom koncernens accessoarsegment. Det svenska centrallagret, som upprättades under det andra kvartalet, har haft ett flertal inkörningsproblem vilket inneburit svårigheter att få ut varor till butikerna i rätt tid. Detta har påverkat försäljningen negativt under det tredje kvartalet. Arbetet med att komma tillrätta med detta är av högsta prioritet för koncernledningen. De norska lagerfunktionerna är samordnade till Halden och fungerar väl. Utvecklingen i koncernens norska skokedja, Park Sko, har varit fortsatt positiv med en försäljningstillväxt klart högre än den i övrigt starka marknaden i Norge. Andelen egna varumärken har under perioden ökat från 10 procent till 30-40 procent, vilket leder till ökade marginaler. Det övre mode- och kvalitetssegmentet har haft en stabil, positiv försäljningsutveckling och fortsätter ta marknadsandelar. Den första Rizzo-butiken för herrar i Stockholm lanserades i augusti och utvecklas mycket väl. Ett lojalitetsprogram med en gemensam kundklubb inom volymsegmenten har införts, med utfall över förväntan. Inom Handskmakar'n har en ny ledning tillsatts och kedjans butiker har infört ett helt nytt och effektivare exponeringssystem. Marknad och försäljning Försäljningen uppgick under perioden till 833,5 Mkr (676,9), en ökning med 23,1 procent, inklusive förvärv, vilket innebär att koncernen fortsätter att förstärka sin marknadsposition. Försäljningen det tredje kvartalet uppgick till 313,5 Mkr (251,8), en ökning med 24,5 procent. Koncernens försäljning under perioden 1 oktober 2000-30 september 2001 uppgick till 1 179,3 Mkr. Den norska accessoarkedjan Franz Schulz, som omfattar 53 butiker, konsolideras från och med den 1 december 2000. Skofackhandeln i Sverige ökade enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) med 1,3 procent i löpande priser under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. Under samma period 2000 var ökningen 4,2 procent jämfört med de nio första månaderna 1999. Skofackhandeln i Norge ökade enligt Statistiska Sentralbyrån under årets nio första månader med 4,9 procent jämfört med samma period föregående år. Enligt samma källa har accessoarfackhandeln under årets nio första månader minskat sin försäljning med -2,8 procent jämfört med föregående år. Accessoarmarknaden i Norden har breddats med ett antal nya aktörer, såsom större klädkedjor, främst drivet av modetrender. Detta gör att fackhandelns del av den totala marknaden har minskat. Under perioden har höjda råvarupriser för läder samt den försvagade svenska kronan inneburit betydande prishöjningar. Mot bakgrund av prishöjningarna har volymutvecklingen inom sko- och accessoarfackhandeln under perioden således varit negativ, jämfört med samma period förra året. [REMOVED GRAPHICS] Resultat För att underlätta relevanta jämförelser med motsvarande period föregående år har även en proforma resultaträkning för nuvarande Wedinskoncernen avseende föregående år tagits fram. Här ingår dåvarande Wedins Norden samt Franz Schulz. Resultat före avskrivningar uppgick under perioden januari - september 2001 till 22,6 Mkr (32,7), motsvarande resultatnivå proforma 2000 uppgick till 16,7 Mkr, en resultatförbättring på 5,9 Mkr i jämförbar verksamhet. Resultat efter finansnetto uppgick till -37,5 Mkr (-11,9). Jämfört med proforma innebär periodens resultat en försämring på 0,3 Mkr i jämförbar verksamhet. Resultat före avskrivningar under det tredje kvartalet uppgick till 20,2 Mkr (26,1) och resultat efter finansnetto uppgick till -1 Mkr (10,4). Koncernens bruttovinst, försäljning minus kostnader för sålda varor, ökade med 82,1 Mkr till 424,8 Mkr. Bruttovinstmarginalen ökade under perioden januari - september 2001 från 50,6 procent till 51,0 procent. Under det tredje kvartalet uppgick bruttovinstmarginalen till 49,9 procent (50,4). Den lägre bruttovinstmarginalen under det tredje kvartalet är en effekt av en högre aktivitetsgrad än planerat i syfte att öka försäljningen på den vikande marknaden. Personalkostnadernas andel av försäljningen uppgick under perioden till 26,6 procent (23,5). Proforma 2000 uppgick personalkostnadernas andel av försäljningen till 25,3 procent. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 27,2 Mkr (16,9). De räntebärande skulderna har ökat med 99,2 Mkr till 447,1 Mkr. Av dessa förfaller 115,0 Mkr under året. Eget kapital i koncernen per balansdagen var 203,5 Mkr (227,5), vilket ger en soliditet om 23,1 procent (29,4). Proforma 2000 uppgick soliditeten till 26 procent. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar uppgick till -153 Mkr (-73,7). Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till 24 Mkr (35,9). Huvuddelen avsåg investeringar i butiksinredning och IT. Avskrivningarna under perioden uppgick till 42,4 Mkr (31,6), varav 12,4 Mkr (9,6) var goodwillavskrivningar. Händelser efter periodens slut Wedins har tecknat avtal om att öppna en Rizzo Department Store i varuhuset Illum i Köpenhamn. Avtalet innebär att säljytan kommer att tredubblas och att sortimentet kommer att utgöras av både herr- och damskor. Sortimentet kommer att bestå av det egna varumärket Rizzo samt andra välkända varumärken. Framtidsutsikter Ett åtgärdsprogram har påbörjats för att stärka lönsamheten genom att anpassa kostnadsmassan till nu rådande marknadsförutsättningar. Programmet omfattar översyn av butiksbeståndet, personal samt organisationsstruktur. Vidare ska programmet leda till att öka andelen egna varumärken, öka andelen direktinköp och andelen inköp närmare säsong samt till att effektivisera varuflödet. Flest åtgärder kommer att genomföras inom koncernens accessoarsegment, och detta arbete påskyndas nu på grund av marknadens utveckling. Åtgärdsprogrammets omfattning kommer att presenteras efter det att formella förhandlingar med berörda parter har slutförts. Koncernens långsiktiga mål är ett resultat före goodwillavskrivningar om 9 procent. Mot bakgrund av HUIs prognos och konsumtionsutvecklingen hittills i år, kommer årets resultat inte att nå föregående års resultat efter finansnetto, som uppgick till 24,7 Mkr. Detta innebär en revidering av tidigare bedömning att resultatet per aktie skulle utvecklas väl och att årets resultat skulle bli bättre än föregående års. Stockholm den 27 november 2001 Styrelsen Vid frågor kontakta Alexander Hegard, VD Wedins Norden AB, telefon 08- 545 138 00 eller 00 47-915 605 59. Tillämpade redovisningsprinciper överstämmer med dem som användes i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 avges den 27 februari 2002. Ordinarie bolagsstämma kommer äga rum den 25 april 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00370/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00370/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar