Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

Synergiarbetet ger resultat Wedins Norden redovisar en fortsatt stark försäljning för årets första nio månader och en betydande resultatförbättring. Koncernens första sametablering mellan Handskmakar'n och Wedins Skor har överträffat förväntningarna och den första Rizzobutiken utanför Sverige har etablerats med stor framgång. * Försäljning 676,9 Mkr (394,0) +71,8 % Periodens försäljning 1999 proforma: 624,7 Mkr +8,4 % * Resultat före avskrivningar 32,7 Mkr (20,0) +63,5 % Resultat före avskrivningar proforma: 15,6 Mkr +109,6 % * Första sametableringen mellan Handskmakar'n och Wedins Skor genomförd * Rizzo internationaliseras: Första butiken i Oslo öppnad * Positiva synergieffekter genom förvärven av Rizzo och Handskmakar'n "Det integrationsarbete som pågår mellan Wedins och Handskmakar´n utvecklas planenligt. Vi kan med glädje konstatera att vår första sametablering mellan Handskmakar'n och Wedins Skor överträffar våra förväntningar och pekar på en merförsäljning på befintliga ytor med upp till 25-35 procent," säger Alexander Hegard, VD Wedins Norden. "Under perioden har vi också etablerat vår första Rizzobutik i Norge med mycket stor framgång." Wedins är drivande i den omstrukturering som sker i branschen och är idag väl positionerat i samtliga prissegment. Koncernen har väletablerade, slagkraftiga koncept, en omfattande portfölj av butikslokaler med attraktiva butikslägen och en effektiv inköpsorganisation. Det finns mycket goda förutsättningar att fortsätta utveckla nya koncept där flera sortiment kan kombineras. Upp till fem nya Rizzobutiker planeras inom ett år och 10-12 nya sametableringar med Wedins Skor och Handskmakar'n kommer inom sex månader. För ytterligare information kontakta gärna: Alexander Hegard, VD Wedins Norden AB, på telefon 08-545 13 806 eller 0047-915 60 559. Wedins Norden är en ledande sko- och accessoarfackhandelskedja med 200 butiker i Norden. Wedins utvecklar och driver butiker med väl definierade koncept för tre olika marknadssegment. Skokedjorna Lagersons och Rizzo verkar i det övre mode- och kvalitetssegmentet. Wedins Skor och Park Sko samt accessoarkedjorna Handskmakar'n, Navara och HP Hagen verkar inom volymsegmentet. Skokanonen, som delägs till 33,3 procent, verkar inom lågprissegmentet. Omsättningen uppgick 1999 till 649,4 Mkr. Antalet anställda var 498. Delårsrapport januari-september 2000 * Wedins försäljning ökade med 71,8 procent till 676,9 Mkr (394,0). Proforma* 1999 uppgick försäljningen till 624,7 Mkr, vilket innebär en ökning med 8,4 procent. v Bruttovinstmarginalen ökade till 50,6 procent (47,5). Proforma 1999 uppgick bruttovinstmarginalen till 49,3 procent. * Resultat före avskrivningar uppgick till 32,7 Mkr (20,0). Kostnader för omprofilering av Wedins Skor har belastat resultatet med 10,5 Mkr. Proforma 1999 var resultat före avskrivningar 15,6 Mkr, en förbättring med 109,6 procent. * Resultat efter finansnetto uppgick till -11,9 Mkr (-1,8). Proforma 1999 uppgick resultatet till -13,1 Mkr, en förbättring med 9,2 procent. * Koncernens första sametablering mellan Handskmakar'n och Wedins Skor har öppnats i Göteborg. Ytterligare 10 -12 sametableringar kommer att ske inom den närmaste sexmånadersperioden. * Första norska Rizzobutiken har med stor framgång öppnat i Oslo. Ytterligare 3-5 Rizzobutiker planeras i Norden under det kommande året. * Integrationsarbetet efter förvärven av Rizzo och Handskmakar'n fortgår enligt plan och börjar ge förväntad effekt. Med anledning av koncernens nya struktur i och med förvärven av Handskmakar'n och Rizzo, som genomfördes november/december 1999, blir jämförelser med motsvarande period föregående år inte helt relevanta. Därför har även proforma resultaträkningar för nuvarande Wedinskoncernen avseende föregående år tagits fram. För proforma 1999 avses dåvarande Wedins Norden, Handskmakar'n, H.P. Hagen och Rizzo. Verksamhet Wedins utvecklar och driver sko- och accessoarfackhandel i Norden, med väl definierade och genomarbetade koncept för olika kundsegment. I koncernen ingår totalt 200 butiker. Skokedjorna Lagersons och Rizzo verkar i det övre mode- och kvalitetssegmentet. Wedins Skor och Park Sko samt accessoarkedjorna Handskmakar'n, Navara och H.P Hagen verkar inom volymsegmentet. Skokanonen, som delägs till 33,3 procent, verkar inom lågprissegmentet. Wedins har som mål att långsiktigt växa med 10-15 procent per år och uppvisa en rörelsemarginal om minst 10 procent. Koncernens uttalade strategi är att vara drivande i den strukturomvandling som pågår i branschen och att fortsätta expandera både organiskt och via förvärv. I linje med detta har koncernen gjort ett flertal förvärv under de senaste åren, av såväl hela kedjor som enstaka butiker. De senaste förvärven av större betydelse är Rizzo, som förvärvades i november föregående år och Handskmakar'n, med dotterbolag med 95 butiker, som förvärvades den 1december 1999. Årets nio första månader har koncentrerats på att genomföra den integration som inleddes i samband med förvärven av Rizzo och Handskmakar'n. Den nya struktur som nu växer fram kommer innebära betydande samordningsfördelar och synergieffekter inom ett flertal områden. Wedins ska bland annat utnyttja möjligheterna till korsförsäljning, samordna inköp, optimera varuflödet och rationalisera den operativa strukturen. Marknad och försäljning Wedinskoncernen fortsätter att stärka sin ställning som en av Nordens ledande sko- och accessoarfackhandelskedjor. Koncernens försäljning uppgick till 676,9 Mkr (394,0). Försäljningen för samma period föregående år uppgick proforma till 624,7 Mkr. Handelns Utredningsinstituts (HUI) bedömning av den ekonomiska utvecklingen i Sverige är fortfarande ljus. Privatkonsumtionen bedöms öka med 4,6 procent under innevarande år. Skohandeln i Sverige ökade under de första nio månaderna i löpande priser med 4 procent enligt HUI. Skohandeln uppvisar stora variationer i försäljningen. I september ökade branschen med 13 procent i löpande priser enligt HUI, medan ökningen i augusti endast uppgick till 2,2 procent. Övre mode- och kvalitetssegmentet Lagersons Skosalonger och Rizzo ökade sin försäljning med 59 procent till 108,5 Mkr (68,1). Koncernens första norska Rizzobutik öppnade i september på ett mycket bra läge i Oslo. Första månaden har varit en försäljningsframgång och butiken har fått mycket uppmärksamhet i norsk modepress. Totalt har Lagersons/Rizzo 12 (8) butiker. Volymsegmentet Wedins Skors försäljning uppgick till 272,5 Mkr (259,2), vilket är en ökning med 5,1 procent. Totalt har Wedins Skor 70 butiker (75). Det under våren påbörjade marknadsförings- och profilprogrammet har fortsatt under tredje kvartalet. Denna omfattade kampanj har medfört att varumärket Wedins har stärkts både internt och externt. Försäljningen i Park Sko i Norge ökade 10,7 procent till 73,8 Mkr (66,7). Park Sko har 19 (16) butiker. Handskmakar'n ökade sin försäljning i Sverige med 6,2 procent till 166,8 Mkr (157,1). Antalet butiker uppgår till 75 (75). Navara O/Y, koncernens finska accessoarkedja omsatte under perioden 25,3 Mkr (20,6), vilket är en ökning med 22,8 procent. Totalt har Navara 12 (7) butiker. Handskmakar'ns norska accessoarkedja, som omfattar 12 butiker och som förvärvades den 1 oktober 1999, omsatte 29,9 Mkr. Resultat Resultat före avskrivningar ackumulerat från årets början uppgick till 32,7 Mkr (20,0), motsvarande resultatnivå proforma 1999 uppgick till 15,6 Mkr. Kostnader för omprofilering av Wedins Skor har belastat resultatet med 10,5 Mkr. Resultat före avskrivningar under tredje kvartalet uppgick till 26,1 Mkr (13,5). Resultat efter avskrivningar från årets början uppgick till 1,1 Mkr (4,1) och rörelsemarginalen till 0,2 procent (1,0). Motsvarande resultatnivå uppgick proforma 1999 till -5,6 Mkr. Resultat efter finansnetto uppgick till -11,9 Mkr (-1,8). Motsvarande siffra proforma 1999 uppgick till -13,1 Mkr. Koncernens bruttovinst, försäljning minus kostnader för sålda varor, ökade under årets nio första månader med 83 procent till 342,7 Mkr (187,3). Bruttovinstmarginalen ökade till 50,6 procent (47,5). Denna ökning beror främst på den nya produktmixen, där Handskmakar'ns sortiment har en högre bruttovinstmarginal än skofackhandelskedjornas. Personalkostnadernas andel av försäljningen ökade till 23,6 procent (23,0). Koncernens andel av SPPs och KPs överkonsolideringsfond i pensionssystemet uppgår till 5,8 Mkr. Beloppet har påverkat resultatet i sin helhet. Säsongsvariationer Periodens försäljning och resultat ska ses mot bakgrund av branschens säsongsvariationer, där den största delen av intäkterna genereras under tredje och främst under fjärde kvartalet. Kostnaderna är dock jämnt fördelade under året. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 16,9 Mkr (17,0). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -37,8 Mkr (-33,9). Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 227,5 Mkr (98,7). Soliditeten var per den 30 september 29,4 procent (25,7). Investeringar Koncernens investeringar uppgick under perioden till 35,9 Mkr (20,9). Dessa avsåg i huvudsak investeringar i butiksinredningar i samband med nyetableringar och ombyggnader. Avskrivningar uppgick under perioden till 31,6 Mkr (15,9), varav 9,6 Mkr (2,2) var goodwillavskrivningar. Integrationsarbete Arbetet med att realisera de synergier som planerades i samband med förvärven av Handskmakar'n och Rizzo, börjar nu ge effekt. Flera viktiga steg kommer att tas under den närmaste halvårsperioden med ytterligare integration av verksamheterna och en än mer effektiv organisation. Sametableringar/korsförsäljning Koncernens första sametablering har genomförts på Avenyn i Göteborg. Butiken, som tidigare var en Wedins Skor butik, inrymmer nu både Wedins Skor och Handskmakar'n. Effekterna har varit över förväntan och pekar på en merförsäljning på befintliga ytor på upp till 25-35 procent. Under den närmaste sexmånadersperioden planeras ytterligare 10-12 sametablerade butiker. Samordnad logistik och administration Den under första halvåret fastställda koncerngemensamma logistik- och IT- strategin har börjat genomföras. Denna process pågår och bedöms vara fullt genomförd i hela koncernen under 2001. Administrationen för samtliga svenska bolag finns nu i Stockholm. Samordningen av administrationen för den norska verksamheten har genomförts fullt ut under tredje kvartalet. Framtidsutsikter Försäljnings- och resultatutvecklingen för årets första nio månader har i stort varit enligt ledningens förväntningar. Park Sko har dock inte nått upp till förväntningarna, vilket kommer att leda till en total översyn av sortiment och marknadsföring för att bättre tillvarata de starka butikslägen som finns. Dessutom kommer Park Sko att samordna sina inköp med Wedins Skor. Effekterna av de synergier och rationaliseringar som genomförts hittills, tillsammans med en fortsatt hög privatkonsumtion kommer att ge klart positiva effekter redan innevarande år. Under oktober månad, då försäljningen normalt är mycket stark, har det varma vädret lett till en minskad försäljning i hela beklädnadshandeln. Trots detta bedömer ledningen att årets resultat kommer att överstiga föregående års. Informationsgivning Bokslutskommuniké för år 2000 lämnas under februari 2001. Vid frågor kontakta Alexander Hegard, VD Wedins Norden AB, på telefon 08 - 545 13 806 eller på 0047-915 60 559 Stockholm den 26 oktober 2000 Styrelsen Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00920/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00920/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar