KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

Report this content

Stockholm, Sverige, 29 maj 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

Aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 hos Mangold, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

-       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 21 juni 2019 (notera att då avstämningsdagen infaller på midsommarafton    måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan torsdagen den 20 juni 2019), och

-       dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 24 juni 2019, under adress: WeSC AB, att: Helene Mayer, ”Årsstämma”, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm eller via e-post till stamma@wesc.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast fredagen den 21 juni 2019 (notera att då avstämningsdagen infaller på midsommarafton måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan torsdagen den 20 juni 2019) och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn och antal biträden (högst två), samt bör uppges person‐ eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt i original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.wesccorp.com) samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Dagordningens godkännande
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  7. Beslut om:

a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)         dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c)         ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

    8. Redogörelse för valberedningens arbete

    9. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman

   10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

   11. Val av:

a)         styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

b)         revisorer och eventuella revisorssuppleanter

  12.Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

  13.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

  14. Beslut om a) ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, och b) minskning av aktiekapitalet

  15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 11a) – Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 11b) – Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 12 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera att utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per den sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de fyra största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande för densamma. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsult eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, såsom att införskaffa för Bolaget nödvändigt kapital, samt för att kunna erlägga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som Bolaget kan komma att genomföra. Bemyndigandet ska vidare kunna användas för att ge styrelsen möjlighet att kvitta skulder till fordringsägare i Bolaget där syftet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att minska Bolagets skuldsättning och stärka Bolagets balansräkning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, och b) minskning av aktiekapitalet

a)    ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt 14b) på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i § 4 respektive antalet aktier i § 5 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapitalet   ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Aktiekapitalet   ska utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.
§ 5 Antalet   aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000   aktier. Antalet   aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000   aktier.

b)    beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 55 350 540,142125 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 252 512,696 kronor fördelat på 626 256 348 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,002 kronor.

Verkställandet av beslutet avseende minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital kräver tillstånd från Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a)–b) ovan ska fattas som ett beslut och är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till WeSC AB, att: Helene Mayer, ”Årsstämma”, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm eller via e-post till stamma@wesc.com.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm samt på Bolagets webbplats www.wesccorp.com senast tre veckor före stämman, dvs. senast fredagen den 7 juni 2019. Övriga handlingar kommer att tillhandahållas i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Begäran om handlingar sker på den adress eller e-post som används för anmälan om deltagande i årsstämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

Stockholm i maj 2019

WeSC AB (publ)

                                                                       Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor Joseph Janus, CEO +1 (212) 334 9372

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50, e-mail. CA@mangold.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar