KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

Report this content

Stockholm, Sverige, 13 mars 2018

Aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 16.00 på Bolagets kontor, Humlegårdsgatan 14 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman, anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

-                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 6 april 2018,

-                         dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 6 april 2018, under adress: WeSC AB, att: Helene Mayer, ”Extra bolagsstämma”, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm eller via e-post till stamma@wesc.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) fredagen den 6 april 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn och antal biträden (högst två), samt bör uppges person‐ eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt i original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.wesccorp.com) samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Val av en eller två justeringsmän

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 5. Dagordningens godkännande

 6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

a)    Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande.

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.”

Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier till lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.”

b)    Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor:

 1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 24 208 131,94 kronor genom nyemission av högst 267 838 845 aktier. Teckningskursen är 0,12 kronor per aktie.

 2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

 3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 4. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt punkterna 2–3 ovan, ska tilldelningen ske till eventuella garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

 5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara torsdagen den 19 april 2018.

 6. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

 7. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning.

 8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

 9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkten 6 a) och b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 125 000 000 aktier. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska kunna ske genom kontant betalning, genom kvittning, med apportegendom eller eljest med villkor.

I syfte att säkerställa den nyemission av aktier med företrädesrätt som föreslås under punkten 6 ovan har Bolaget ingått garantiförbindelser med vissa garanter (”Garanterna”). Ett av syftena med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att erlägga betalning till Garanterna för deras garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan Garanterna och Bolaget.

Bemyndigandet ska vidare kunna användas för att ge styrelsen möjlighet att kvitta skulder i samband med den företagsrekonstruktion som Bolagets dotterbolag We International AB omfattas av samt skulder till övriga fordringsägare i Bolaget där syftet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att minska Bolagets skuldsättning och stärka Bolagets balansräkning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen samt företrädesemissionen enligt punkt 6.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor (Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm) samt på Bolagets webbplats (www.wesccorp.com) senast torsdagen den 29 mars 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

______________________

Stockholm i mars 2018

WeSC AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 08.05 CET.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar