Kommuniké från årsstämma 2020 i WeSC AB (publ)

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 26 juni 2020 beslutade stämman om följande ärenden.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2019 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Johan Heijbel, Joseph Janus och Per Åhlgren. Per Åhlgren omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 150 000 kronor, varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget ska erhålla 50 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor för kommande året. I arvodet ska ersättning för utskottsarbete ingå.

Revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedning

Avseende utseende av valberedningen beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag till principer, vilka i korthet innebär följande. Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera att utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utjämningsemission och ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier för att möjliggöra föreslagen sammanläggning av aktier. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier 1:500 genom att 500 aktier sammanläggs till en aktie.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen (deltagande i bolagsstämma)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning för att anpassas till framtida lagändringar.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör, +1 (212) 334 9372

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se, www.gwkapital.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar