Kommuniké från extra bolagsstämma i WeSC AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i WeSC AB (publ) den 19 augusti 2019 beslutade stämman om följande ärenden.

Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”)

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen.

a)    Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra Företrädesemissionen beslutade den extra bolagsstämman att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier skulle justeras. Bolagsstämman beslutade att anta två olika förslag till bolagsordningsändringar med avseende på gränserna för aktiekapitalet och antal aktier. Vilken bolagsordning som kommer att registreras beror på hur många aktier som tecknas och betalas i Företrädesemissionen.

Det ena förslaget innebär att bolagsordningens § 4 respektive § 5 får följande lydelser: ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 200 000 kronor och högst 12 800 000 kronor. (§4) och ”Antalet aktier ska vara lägst 1 600 000 000 och högst 6 400 000 000.” (§ 5).

Det andra förslaget innebär att bolagsordningens § 4 respektive § 5 får följande lydelser:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 400 000 kronor och högst 33 600 000 kronor.” (§4) och ”An­talet aktier ska vara lägst 4 200 000 000 och högst 16 800 000 000.” (§ 5).

b)    Godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen

Genom Företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital öka med högst 10 020 101,568 kronor genom nyemission av högst 5 010 050 784 aktier, samt emission av högst 2 505 025 392 teckningsoptioner av serie 2019:1 berättigande till teckning av totalt ytterligare 2 505 025 392 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare totalt högst 5 010 050,784 kronor.

Rätt att teckna nya aktier tillkommer de som på avstämningsdagen den 26 augusti 2019 är registrerade som aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) uniträtt som i sin tur berättigar till teckning av en unit bestående av åtta (8) nyemitterade aktier samt fyra (4) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 0,08 kronor per unit, vilket innebär en teckningskurs om 0,01 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Bemyndigande

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 300 000 000 aktier. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska kunna ske genom kontant betalning, genom kvittning, med apportegendom eller eljest med villkor.

I syfte att säkerställa Företrädesemissionen har bolaget ingått garantiförbindelser med vissa garanter (”Garanterna”). Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att erlägga betalning till Garanterna för deras garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan Garanterna och bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:  

Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2019 kl. 11.30 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

www.gwkapital.se

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida wesccorp.com.

Taggar:

Dokument & länkar