WeSC: Likviditets- och rörelsekapitalbehov

Stockholm, Sverige, 3 augusti 2018

Som framgår av siffror och text i avgiven delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 juni 2018 har WeSC en fortsatt ansträngd likviditetssituation.

Rörelsekapitalet som för närvarande genereras genom löpande verksamhet är ej erforderlig för att täcka kapitalbehovet på kort sikt (tre månader). Med anledning av detta har styrelsen säkrat upp viss ytterligare finansiering från huvudägare. Därutöver pågår åtgärder för indrivning av fordringar som vid positivt utfall kommer ha en betydande positiv påverkan på likviditeten. Slutligen har bolaget anlitat finansiell rådgivare för att utvärdera ytterligare alternativ till kapitalanskaffning som kan ske genom utgivande av aktier, genom upptagande av räntebärande instrument eller lån.

Som tidigare publicerats förväntas även vidtagna kostnadsbesparingar och övriga åtgärder successivt att få effekt på lönsamheten med en förväntad betydande resultatförbättring redan för 2019.

Så snart rekonstruktionsförfarandet i dotterföretaget We international AB är avslutat, vilket förväntas ske inom 30 - 60 dagar, öppnas även för mer traditionella finansieringsformer från bank eller finansbolag.

Styrelsen återkommer med ytterligare detaljer så snart beslut i finansieringsfrågan har fattats.

”WeSC har haft en ansträngd likviditetssituation under flera verksamhetsår. Vidtagna åtgärder och omstrukturering har medfört att bolaget för närvarande endast har [5] MSEK i räntebärande skulder. Vid en normaliserad situation finns utrymme för att erhålla och upprätthålla en mer traditionell finansiering från kreditinstitut. Som situationen är nu får vi hantera finansieringsfrågan med alternativa lösningar.” Säger Theodor Dalenson, styrelseordförande i WeSC AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2018 kl. 22.30 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar