WeSC AB (publ) (WeSC) Bokslutskommuniké, 1 januari- 31 december 2017

Report this content

Betydande framsteg i rekonstruktionsförfarandet för We International AB

Perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 83,3 MSEK (123,2).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 32,1 procent (41,5).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -43,4 MSEK (-70,5).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -56,9 MSEK (-70,3), motsvarande -0,36 SEK per aktie (-0,80).
 •  Eget kapital uppgick till -38,1 MSEK (-8,8), motsvarande -0,14 SEK (0,08) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ (neg), respektive 54,4 procent (41,3) i moderbolaget.
 •  Periodens kassaflöde uppgick till -5,6 MSEK (3,2). Koncernens likvida medel uppgick till 2,4 MSEK den 31 december 2017 (8,1).
 •  Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen om 7,5 MSEK (29,2).

Fjärde kvartalet 1 oktober 2017 - 31 december 2017

 •  Nettoomsättningen uppgick till 10,0 MSEK (22,0).
 •  Bruttomarginalen var negativ (28,6).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -14,7 MSEK (-42,2).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -21,4 MSEK (-36,6), motsvarande -0,09 SEK (-0,32) per aktie före/efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

 •  Såväl försäljning som resultat har påverkats negativt av den pågående rekonstruktionen i We International AB. Detta har också lett till beslut om betydliga nedskrivningar av värden i balansräkningen.
 •  Bolaget har nått en överenskommelse rörande dess långfristiga, räntebärande skulder vilket kommer att stärka upp balansräkningen och den finansiella ställningen betydligt under förutsättning att rekonstruktionen avslutas som planerat under Q2.
 •  De fördelaktiga uppgörelser som gjorts med fordringsägare i såväl We International AB som i WeSC AB är villkorade till att den föreslagna företrädesemissionen genomförs.
 •  WeSC har under perioden tecknat ett nytt licensavtal avseende underkläder, strumpor och sovplagg. Aktören har stora återförsäljarnätverk inom affärsområdet och kommande prognoser ser lovade ut. Efter kvartalets utgång har bolaget tecknat ytterligare två licensavtal avseende skor. Ett avseende marknaden i Nordamerika och ett för övriga marknader. Bolaget för diskussioner kring ytterligare licensavtal inom andra affärsområden.
 •  Arbetet med införsäljning av höst/vinter kollektionen har pågått och är nu i slutfasen. Kollektionen har mottagits väl på samtliga marknader och bolaget estimerar en ökning mot föregående säsong.
 •  Styrelsen har efter kvartalets utgång kallat till bolagsstämma och föreslagit beslut om företrädesemission. Motsvarande 60% av ägarna har deklarerat att man kommer att teckna sina pro rata andelar av företrädesemissionen.

VD har ordet

2017 har fortsatt varit ett år bestående av omstruktureringar för WeSC. En betydande omorganisation har genomförts under det gångna året och i början på 2018 har vi flyttat företagets design- och produktionsavdelningar till kontoret i New York. Flytten optimerar verksamheten på den största marknaden och blir mer kostnadseffektiv. 2017 visade på 30% tillväxt för den Nordamerikanska marknaden och med tillägg av licensavtal avseende KIDS, Underkläder och skor förväntas tillväxten öka i snabbare takt under 2018. Bruttomarginalerna för WeSC i både Nordamerika och Europa har visat på en liten ökning 2017 och förväntas under 2018 att stärkas ytterligare. Införsäljningen av höst/vinterkollektionen är 33% högre än säsongen innan i Nordamerika i Europa har man ännu inte lyckats vända verksamheten och förorderna ligger på samma nivå som 2017. Införsäljning av företagets licensierade produkter nådde högre nivåer än estimaten från våra licenspartners. Implementationen av WeSCs nya distributionsstrategi med större fokus på e-handel går långsammare än väntat i Europa men vi har sett en viss positiv trend i Tyskland, Italien och övriga Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar