WeSC AB (publ) föreslår företrädesemission om cirka 32 MSEK

Report this content

Stockholm, Sverige, 13 mars 2018

Styrelsen för WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 32 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till cirka 60 procent av emissionslikviden.

Sammanfattning

 • Aktieägare i WeSC har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 19 april 2018.
 • Teckningskursen är 0,12 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden pågår mellan den 23 april 2018 och den 7 maj 2018.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare.
 • För att möjliggöra Företrädesemissionen föreslås även bolagsordningen att ändras vad avser gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier.

Bakgrund och motiv

Företrädesemissionen genomförs i samband med slutfasen av omstruktureringen och rekonstruktionen av dotterbolaget We International AB. Omstruktureringen har bland annat inneburit att WeSC dragit ned på den problemtyngda distributörsverksamheten och licenserat ut 4 olika produktområden.

I tillägg har dotterbolaget WeSC America Inc. säkrat produktionsfinansieringen för den Nordamerikanska marknaden samt omstrukturerat e-handeln. Målsättningen med Företrädesemissionen är att man skall kunna få en nystart i verksamheten utifrån ett skuldfritt utgångsläge med smalare verksamhetsfokus.

Företrädesemissionen

Styrelsen för WeSC föreslår att en extra bolagsstämma, som avses hållas den 12 april 2018, beslutar att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,12 SEK per aktie.

Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att teckna nya aktier i WeSC i relation till hur många aktier de redan äger, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 april 2018. Teckningsperioden för emissionen löper från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen för WeSC. Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North förväntas ske från och med den 23 april 2018 till och med den 3 maj 2018.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 267 838 845 aktier till 535 677 690 aktier och aktiekapitalet öka med 24 208 131,94 SEK till 48 416 263,87 SEK, vilket motsvarar en ökning med 100 procent. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 32 MSEK före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden.

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen är till cirka 60 procent säkerställd genom teckningsförbindelser om att teckna aktier i Företrädesemissionen från ett antal befintliga aktieägare.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 12 april 2018                 Extra bolagsstämma
 • 17 april 2018                 Sista dag för handel inkl. teckningsrätt
 • 18 april 2018                 Första dag för handel exkl. teckningsrätt
 • 19 april 2018                 Avstämningsdag för rätt att delta i           Företrädesemissionen
 • 23 april–7 maj 2018     Teckningsperiod
 • 23 april 2018                 Första dag för handel i teckningsrätter och                  BTA
 • 3 maj 2018                     Sista dag för handel i teckningsrätter
 • Omkring 9 maj 2018    Offentliggörande av slutligt utfall i           Företrädesemissionen

Övrigt

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 12 april 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är WeSCs legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:   
Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00  
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00   

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 08.00 CET.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar