WeSC offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Report this content

Pressmeddelande 2019-08-20

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 28 juni 2019 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.wesccorp.com) och kommer att göras tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.wesccorp.com, från och med den 20 augusti 2019 samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se, från och med den 28 augusti 2019. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 26 augusti 2019. Teckningsperioden löper från den 28 augusti 2019 till och med den 13 september 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till WeSC i samband med Företrädesemissionen.
Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus

Verkställande direktör

Joseph.Janus@wesc.com

+1 (212) 334 9372

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 klockan 13.45 CEST.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns för närvarande representerat i ett tiotal länder, där försäljningen dels sker genom egna butiker och dels genom återförsäljare. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida wesccorp.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i WeSC. Inbjudan till berörda personer att teckna units i WeSC kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggörs genom föreliggande pressmeddelande.

Inga uniträtter, betalda tecknade units, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och får därför inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärd än de krav som följer av svensk rätt.

Taggar:

Dokument & länkar