Med återbrukade lokaler kan Enköpings kommun spara 30 miljoner kronor

Report this content

Återbruk är en av de mest effektiva metoderna för att minska branschens klimatpåverkan och driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. Whites förslag för Kulturhus Joar i Enköping utgår ifrån att förädla det befintliga och en ny fördjupande förstudie och kalkyl visar att kommunen både kan minska sin klimatpåverkan och spara 30 miljoner kronor.

Medborgarhuset Joar Blå i Enköping byggdes 1970 och är ett allaktivitetshus med lokaler för kulturverksamhet och möten och ligger i anslutning till Enköpings bibliotek. I huset finns teatersalong och biograf och här fanns tidigare en nattklubb. Upplevelsenämnden utreder nu hur Joar Blå ska utvecklas till att bli stadens nya kulturhus. Visionen är att kulturhus Joar ska vara en attraktiv mötesplats där kulturen står i centrum, samt vara en plats där besökaren ska bli inspirerad, utmanad och få möjlighet att utvecklas till sitt allra bästa jag.

I White Arkitekters förslag Tillsammans knyts de två separata byggnaderna – biblioteket och kulturhusdelen – samman genom ett svävande sedumtak och i mötet mellan byggnaderna skapas kulturhusets centrala hjärta med liv och rörelse. Kulturhuset inrymmer ett museum, en biograf med tre salonger, en servering med placering så att det kan öppnas upp mot parken, en mindre konsert/multifunktionell sal, utställningshall samt bibliotek och stor scen. Byggnaden får två nya huvudentréer och från entréhallen har man utsikt mot den intilliggande Drömparken, stråket genom byggnaden blir på så sätt en del av stadens rutnät.

– Vi har skapat möjlighet för fler att besöka och delta i Kulturhus Joars verksamhet genom tillgängliga lokaler med nya hissar, både för besökare och dem som uppträder. Huset är flexibelt för multifunktionell användning och samverkan, så att verksamheten ska kunna utvecklas i framtiden. Kulturhus Joar är möjligheternas hus, säger Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

White har nu gjort en fördjupad förstudie och kalkyl av förslaget, som visar att en tredjedel av de totalt 6 900 kvadratmetrarna inte behöver byggas om alls eller till mycket liten del.

– Vi har jobbat aktivt med att förädla och förfina det som finns och att inte bygga om eller riva när det inte behövs. De tillägg som vi har föreslagit är nödvändiga för att byggnaderna ska blir så funktionella som möjligt och ur tillgänglighetssynpunkt. Kulturhuset är ett kulturminne utifrån många perspektiv och här finns en rik historia som vi vill ta tillvara, säger Raimo Joss, arkitekt på White Arkitekter.

På upplevelsenämndens sammanträde i maj beslutades att höja investeringsbeloppet från 180 till 210 miljoner kronor för att möjliggöra en flytt av ventilationsteknik till taket, vilket skulle frigöra ytor för verksamhet i källarplanet. Men tillsammans med kommunen har White nu gjort en kalkyl som visar att genom att utgå från det befintliga och hålla renoveringar och nybyggnation nere kan investeringsbeloppet sänkas till de ursprungliga 180 miljoner kronorna.

– Det har varit ett spännande arbete som visar vilket värde kalkylkompetensen är i projekt för att de ska bli genomförbara och inte få stopp i politiken. Tack vare kalkyl och kostnadsstyrning har man kontroll över kostnaderna och alla kan känna sig lugna och trygga under processen, säger Raimo Joss, arkitekt på White Arkitekter.

White Arkitekter har gjort förslaget Tillsammans med fördjupad förstudie, lokalprogram och koncept samt kalkyl för Kulturhus Joar, innan Stadion Arkitekter upphandlades för arbetet med programhandling.

Sedan tidigare har White arbetat med kalkyl och kostnadsstyrning på uppdrag av Enköpings kommun med nya Westerlundska gymnasiet.

För mer information:
Maria Gertell, Head of Public Relations, White Arkitekter
+46 70 588 65 00
maria.gertell@white.se

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 700 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Taggar: