Utdelning av aktier i Dividend Sweden och notering på NGM

Report this content

Årsstämman beslutade den 31 mars 2022 om utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.

Den 31 mars 2022 beslutade årsstämman om vinstutdelning av Dividend Sweden:

  • 373 332 A-aktier
  • 44 718 526 B-aktier
  • 373 332 teckningsoptioner av serie TO1A
  • 44 718 526 teckningsoptioner av serie TO1B
  • 373 332 teckningsoptioner av serie TO2A
  • 44 718 526 teckningsoptioner av serie TO2B

Detta är samtliga aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden som DS Plattformen innehar.

Utdelningen innebär att

-A-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 A-aktie i Dividend Sweden, 1 teckningsoption TO1A samt 1 teckningsoption TO2A för varje 1 A-aktie i DS Plattformen som de innehar på avstämningsdagen.

-B-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 B-aktie i Dividend Sweden, 1 teckningsoption TO1B samt 1 teckningsoption TO2B för varje 1 B-aktie i DS Plattformen som de innehar på avstämningsdagen.

Stämman bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för utdelningen. I enlighet med detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden skall vara den 8 juli 2022. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden är den 6 juli 2022. Den 7 juli 2022 handlas DS Plattformens aktie utan rätt till utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.

Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.

I Dividend Sweden bedrivs gruppens operativa verksamhet och innehåller gruppens portfölj. Dividend Sweden kommer bedriva samma verksamhet samt fortsätta med samma affärsidé och mål. Att vara ett investeringsbolag med fokus på ägarspridningar och finansieringslösningar mot listade småbolag, eller bolag på väg mot en listning. Avsikten är att genom investeringar och utdelningar skapa en hög och stabil avkastning till sina aktieägare. 

Efter utdelning kommer DS Plattformen bestå av två innehav, Medicortex Finland Oyj och Yepzon Oy, med ett bokfört värde på 13,3 mkr samt en skatteskuld för föregående års resultat på 8,5 mkr med förfall 2023. Ambitionen är att DS Plattformen ska gå samman med ett annat bolag och ändra inriktning på verksamheten, ett så kallat omvänt förvärv. Förvärvet förväntas tillföra ett substantiellt värde till aktieägarna.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.