Utdelning av aktier i Hoi Publishing AB

Report this content

Bolagsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Hoi Publishing AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 16 juni 2022.

Den 11 maj 2022 beslutade bolagsstämman om vinstutdelning av högst 750 000 aktier i Hoi Publishing AB i enlighet med styrelsens förslag. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Hoi Publishing för varje 61 aktier i DS Plattformen (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Stämman bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för utdelningen.

I enlighet med detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av aktier i Hoi Publishing skall vara den 16 juni 2022. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier i Hoi Publishing är den 14 juni 2022. Den 15 juni 2022 handlas DS Plattformens aktie utan rätt till utdelning av aktier i Hoi Publishing.

Hoi Publishing AB genomför just nu en nyemission om 20 MSEK inför notering på NGM Nordic SME. Anmälningsperioden för erbjudandet inleds den 8 juni 2022, och pågår till och med den 21 juni 2022 Första dag för handel förväntas bli den 8 juli 2022 under förutsättning att vissa sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls.

I samband med noteringen har Hoi upprättat ett informationsmemorandum avseende erbjudandet som riktas till allmänheten i Sverige, Danmark och Finland. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hoi.se, Nordnet Bank AB:s hemsida www.nordnet.se/se/kampanjer/ipo/hoi/nordnets-disclaimer och på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se 

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.