• news.cision.com/
  • WicketGaming/
  • Wicket Gaming AB:s erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Spotlight Stock Market den 22 juli 2021

Wicket Gaming AB:s erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Spotlight Stock Market den 22 juli 2021

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna aktier i Wicket Gaming har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier[1], tecknades cirka 15 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 346 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 66 MSEK.

Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 mars 2021, beslutat om ytterligare emission av 300 000 aktier genom en så kallad övertilldelningsoption.

Utfall av Erbjudandet

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 5 juli 2021. Genom Erbjudandet och den utnyttjade övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget en total emissionslikvid om cirka 21,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK och kvittning om cirka 1 MSEK.

Övertilldelningsoption

Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen, i enlighet med vad som angavs i Bolagets memorandum, beslutat om ytterligare emission av 300 000 aktier genom en så kallad övertilldelningsoption på samma villkor som för Erbjudandet, det vill säga en teckningskurs om 7,0 SEK per aktie.

Teckningsåtaganden

Innan teckningsperioden påbörjades hade Wicket Gaming erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissio­nen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt cirka 14,75 MSEK, vilket motsvarade cirka 77,3 procent av Erbjudandet.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i memorandumet som Bolaget offentliggjorde den 18 juni 2021. Totalt har 518 konton tilldelats. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut mellan den 6 juli - 7 juli 2021
  • Likviddag är den 12 juli 2021
  • Beräknad första dag för handel på Spotlight Stock Market är den 22 juli 2021

Aktier och aktiekapital

När aktierna i Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 2 726 338 från 2 726 338 till totalt 5 452 676 aktier och Bolagets aktiekapital att öka med 2 726 338 SEK från 2 726 338 SEK till 5 452 676 SEK. Vidare, när aktierna i övertilldelningsoptionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med ytterligare 300 000 från 5 452 676 till totalt 5 752 676 aktier och Bolagets aktiekapital att öka med 300 000 SEK från 5 452 676 SEK till 5 752 676 SEK.

Rådgivare och emissionsinstitut

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post:
eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

Denna information är sådan information som Wicket Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-06 08:30 CEST.
 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Wicket Gaming eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Det memorandum avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har inte registrerats och godkänts av Finansinspektionen.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

[1] Med tillgängliga aktier avses det totala antalet i Erbjudandet med avdrag för de aktier som tilldelats teckningsåtagare.


 

Prenumerera

Dokument & länkar