Kvartalsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

Belopp inom parantes motsvarar belopp för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31.

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 129 TSEK (4 978)
  • Rörelseresultatet blev -4 024 TSEK (-2 864)
  • Rörelsemarginalen blev -129 % (-57)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4 046 TSEK (-2 899)
  • Resultatet per aktie efter skatt blev neg (neg)
  • Namnändring från Dentware AB till Wiema AB
  • Ändring av bolagets säte från Göteborg till Helsingborg

Allmänt om verksamheten

Det innovativa bolaget Wiema AB, bildat 2011, framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad och delvis unik 3D-skrivarteknologi.  Försäljningen är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Wiema AB är moderbolag till implantatbolaget Brånemark Integration AB (SV) och försäljningsbolaget BioSmile Sarl (FR). Marknaden för koncernens produkter är mycket omfattande och under snabb tillväxt. Koncernen är inne i en spännande expansiv fas och nya marknader förhandlas i dagsläget.

Händelser under första kvartalet

Bolaget genomförde en namnändring från Dentware Scandinavia AB till nuvarande Wiema AB. Samtidigt bytte bolaget säte från Göteborg till Helsingborg.

Under första kvartalet har arbetet pågått för att säkra samarbete med centrala aktörer på marknaden vilket bland annat resulterade i att ett omfattande samarbete med Glidewell Laboratories inleddes. Glidewell Laboratories är ett av världens största och främsta dentallaboratorier vars koncern även innefattar bolag som leder utvecklingen av dentala keramer. Samarbetet innebär ett stort komplement till Wiemas produktområden och realiserar större värden i bolaget och bidrar till långsiktiga positiva försäljningseffekter.

Resultat och lönsamhet

Under årets första kvartal visade företaget upp ett resultat efter finansnetto på -4 046 TSEK vilket är en försämring med 1 147 TSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Ökning av övriga externa kostnader beror till stor del beror på uppbyggnad av den nya verksamheten. Omsättning och resultat har blivit lidande, pga av tillfälligt leveransstopp av implantat under Q1 , då Kvalitetssystemet inte kunnat verifierats. Brånemark Integration AB har inte erhållit samtliga filer med teknisk dokumentation från den tidigare ägaren. Se vidare texten nedan, och bifogat brev från styrelsen.

AO Individuell Protetik växer snabbt

Affärsområde                    Q1, 2017       Q4, 2016       Förändring   Kommentar

                                            Omsättning     Omsättning

                                            TSEK                   TSEK

Implantat                            2.444             5.656             - 57 %            Mogen marknad 200 aktörer globalt. Viss tillväxt, ca 5-8 % år. Konsolidering pågår. Bra teknologisk position. Unika produkter. Starkt varumärke.

Individuell Protetik            685                157                + 436 %         Hög tillväxt, Begränsat antal aktörer. Världsledande position. Bra teknisk personal. Enorma möjligheter, Kräver bättre marknadsföring och ökade säljinsatser.

Affärsområdet Implantat, som säljer främst till tandläkare och kärlkirurger, med dotterbolagen  Brånemark Integration AB och det egna försäljningsbolaget i Frankrike, BioSmile SARL, har en tydlig positionering, och hade sannolikt haft en viss positiv tillväxt under Q1, ifall inte Bolaget drabbats av ett tillfälligt försäljningsstopp  som fortfarande pågår, då Bolaget inte erhållit de tekniska filerna från den tidigare ägaren till Brånemark Integration AB, vilket krävs för att kunna verifiera de kvalitetssystem som Bolaget skall förfoga över.  Brånemark är ett världskänt varumärke i Dentalbranschen, och högt aktat internationellt. Marknadsstrategin, att erbjuda kvalitetsprodukter högt positionerade, via nationella distributörer, förutom den egna försäljningen i Frankrike, som kvalitets- och prismässigt kan konkurrera med de fyra ledande globala aktörerna Straumann, Nobel Biocare, Densply,  Zimmer Biomet, på utvalda geografiska marknader, har goda möjligheter att lyckas, även om många aktörer kommer att konkurreras ut eller att bli uppköpta i branschen, i den konsolidering som pågår sedan en tid tillbaka.

Affärsområdet Individuell Protetik, som säljer enbart till dentaltekniska laboratorium av egen producerat protetik samt representation av Glydewell Laboratories dentala produktprogram till dentaltekniska laboratorier i Sverige, har en mycket hög tillväxt, och har under Q1 visat marknanden, att produktionstekniken och kvaliten håller samt att affärsområdet kan växa mycket snabbt.  Bolagets finansieringsproblem har hållit tillbaka den fortsatta markands- och försäljningssatsningen som var beslutad, att intensifieras i slutet av Q1. Kapacitetsutnyttjandet i befintlig maskinpark och utav produktionspersonalen, uppgår i slutet av Q1, till ca 20 %, räknat på ett skift. Företaget har möjlighet att påbörja en tvåskiftsproduktion vid behov. Teknologiskt, produktionsmässigt och kvalitetsmässigt sett, har Bolaget lagt grunden för en snabb tillväxt.  Enbart tillräcklig finansiering samt därmed avsaknaden av erforderliga marknads- och försäljningsinsatser, är fn ett hinder för att exploatera den betydande potentialen.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Ny styrelse och ny VD tillsattes efter utgången av första kvartalet.

I början av maj tecknades ett 12-månaders avtal med Esbjerg Dental som är ett av Danmarks största dentallaboratorier. Detta kommer att påverka Wiema ABs produktion och resultat för 2017. Wiema har även fått förfrågningar från flera dentallaboratorier, både i Skandinavien och övriga Europa.

Styrelsen har här i slutet av maj månad blivit medveten om att Bolaget saknar tillfredsställande finansiering och att Bolaget är insolvent, pga bristande likviditet. Se vidare i bifogat öppet brev från styrelsen.

Jerry Wiener har här på dagen blivit uppsagd från sitt Konsultavtal med Bolaget med omedelbar verkan, se vidare i bifogat öppet brev från styrelsen.

Utsikter 2017

Wiema planerar att effektivt bearbeta dentallaboratorier för att öka försäljningen.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisnings har använts.

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-  och balansräkningar. Alla belopp uttrycks i svenska tusentals kronor där ej annat anges.

Kommande rapporttillfällen

Q2 – 25 augusti 2017
Q3 – 26 oktober 2017

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Dokument & länkar