Erbjudandet om att teckna aktier i WilLak AB tecknades till 447 procent och första dag för handel på NGM Nordic MTF blir den 22 september 2016

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

WilLak AB (”WilLak” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 10 MSEK inför listningen på NGM Nordic MTF (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet var stort och anmälningar om teckning av aktier i Bolaget inkom till 447 procent av emissionsvolymen. I och med detta utnyttjades även övertilldelningsoptionen om ytterligare 5 MSEK till fullo.

Erbjudandet inför listningen av Bolagets aktier på NGM Nordic MTF omfattade 500 000 nya aktier till ett pris om 20 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om 10 MSEK. Eftersom att Erbjudandet tecknades till 447 procent utnyttjades även övertilldelningsoptionen om ytterligare 250 000 aktier till ett värde om 5 MSEK till fullo. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 29 augusti 2016 till och med den 9 september 2016. I och med Erbjudandet erhåller Bolaget 1 064 nya aktieägare.

Första dag för handel för Bolagets aktier på NGM Nordic MTF är satt till den 22 september 2016.

Martin Axelsson, VD på WilLak: ”Vi är mycket glada över det stora intresset för vår emission och överhuvudtaget den uppmärksamhet bolaget har fått. Emissionen skapar förutsättningar för vår fortsatt snabba utveckling i WilLak och vi ser fram emot att med NGM Nordic MTF som plattform skapa mervärde för våra kunder och aktieägare.”

Preliminär tidsplan

Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning        13 september 2016

Likviddag för avräkningsnotor                                                   16 september 2016

Första dag för handel på NGM Nordic MTF                             22 september 2016

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och listningen och Advokatfirman Westermark Anjou AB har agerat legal rådgivare.

Mentor och likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera mentor och likviditetsgarant för Bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD Telefon: +46 73 246 74 14 E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande Telefon: +46 70 952 12 80 E-post: jan.axelsson@willak.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2016 kl. 11:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.