Fortsatt stark resultatutveckling

Delårsrapport januari – juni 2018:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 34 087 Mkr (33 397).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 662 Mkr (643), vilket motsvarar en värdeökning på 2,0 procent (2,2). Realiserad värdeförändring uppgick till 4 Mkr (1).
 • Intäkterna ökade till 1 071 Mkr (983), ökningen motsvarar 9 procent. Ökningen i jämförbart bestånd var 3 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,8 procent (98,8).
 • Driftnettot uppgick till 610 Mkr (561), en ökning med 9 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 236 Mkr (1 169).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 62 Mkr (87).
 • Resultat efter skatt uppgick till 847 Mkr (860).
 • Under perioden har 722 lägenheter i Malmö avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om totalt 795 Mkr. Utöver det har en del av en fastighet avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 15 Mkr.
 • Vidare har avtal tecknats om avyttring av tre fastigheter med 107 lägenheter samt ett antal lokaler i Karlstad.
 • I maj tillträdde Willhem två fastigheter med 154 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 170 Mkr.
 • I februari fick Willhem pris i kategorin ”Största lyft serviceindex” bland bolag med minst 9 000 lägenheter, när AktivBo delade ut ”Kundkristallen” till de bolag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar.


Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet fortsätter utvecklas positivt och driftnettot ökade med 9 procent. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt och två projekt med 94 lägenheter i egen regi färdigställdes under första halvåret. Sammantaget har vi 874 lägenheter i produktion, vari ingår projekt i egen regi, förvärvade och avtalade projekt. I början av året mottog vi utmärkelsen Kundkristallen för största lyftet inom området service.”

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem                                                                                          
mikael.granath@willhem.se                                                           
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på www.willhem.se

Taggar:

Kontakt

 • Willhem