Stark resultatutveckling och fortsatt fokus på utveckling

Report this content

Delårsrapport januari – september 2018:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 34 696 Mkr (33 397).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 040 Mkr (1 635), vilket motsvarar en värdeökning på 3,1 procent (5,1). I förra årets orealiserade värdeförändring på 5,1 procent ingick en uppjustering på 2,6 procent till följd av förändrad redovisning av fastigheternas värde.
 • Intäkterna ökade till 1 607 Mkr (1 500), ökningen motsvarar 7,1 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,6) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,8 procent (98,7).
 • Driftnettot uppgick till 966 Mkr (900), en ökning med 7,3 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 954 Mkr (2 483).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 188 Mkr (95).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 455 Mkr (1 830).
 • Under våren förvärvade Willhem två fastigheter med 154 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 170 Mkr.
 • Under perioden har 722 lägenheter samt del av en fastighet i Malmö avyttrats till ett fastighetsvärde om totalt 800 Mkr.
 • I februari fick Willhem pris i kategorin ”Största lyft serviceindex” bland bolag med minst 9 000 lägenheter, när AktivBo delade ut ”Kundkristallen” till de bolag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar.
 • I den årliga undersökningen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ökade Willhem sitt resultat jämfört med året innan inom samtliga hållbarhetsområden, vilket medförde en klassificering som Green Star. Bolaget placerade sig på fjärde plats bland granskade icke noterade bolag i Sverige.

Kommentar från vd Mikael Granath:

” Vi har en fortsatt stark resultatutveckling och driftnettot för årets tre första kvartal ökade med 7,3 procent jämfört med tidigare år. Affärsområdet nyproduktion växer och under perioden har fyra projekt i egen regi färdigställts. Vi är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och i september emitterade vi vår första gröna obligation som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete. Förutsättningarna för att året ska avslutas positivt ser väldigt goda ut.”


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath                                                                                    
Vd, Willhem                                                                                          
mikael.granath@willhem.se                                                           
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på www.willhem.se

Taggar: