Willhems års- och hållbarhetsredovisning 2021

Report this content

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som varit starkt med ökande driftnetto och kraftig värdeutveckling.    

  • Koncernens intäkter uppgick till 2 491 Mkr (2 374), vilket innebar en ökning med 4,9 procent. Driftnettot uppgick till 1 544 Mkr (1 487), en ökning med 3,8 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 2,6 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 56 560 Mkr (46 347). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till 7 653 Mkr (2 639), vilket motsvarar 15,6 procent (6,0). Under året har Willhem förvärvat fastigheter för totalt 1 039 Mkr (2 405).
  • Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden. Kreditbetyget A- med stabila utsikter bekräftades av Standard & Poor’s efter en översyn under året. Den totala finansieringen uppgick till 29 937 Mkr (27 058), varav obligationer 18 517 Mkr (17 134), certifikat 5 970 Mkr (4 785) och banklån 5 450 Mkr (5 139).
  • Willhem har under året förvärvat 679 lägenheter i Stockholm, Malmö, Halmstad, varav 292 lägenheter är under produktion, samt en byggrätt i Göteborg.
  • 2021 har fortsatt präglats av covid-19 och Willhem har anpassat sin verksamhet efter de förutsättningar som gällt. Hittills har verksamheten påverkats i mycket begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att pandemin fått begränsad påverkan på bolaget.


En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems årsredovisning här.

Årsstämma kommer att hållas den 12 maj 2022.

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 klockan 15.00.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath                                                                            
Vd, Willhem                                                                                 
mikael.granath@willhem.se                                                     
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67