William Hill controls 98.5% of the shares in MRG

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande

4 februari 2019

William Hill kontrollerar 98,5 procent av aktierna i MRG. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 15 februari 2019

Den 31 oktober 2018 lämnade William Hill PLC ("William Hill"), genom ett kontrollerat närstående bolag William Hill Holdings Limited ("William Hill Holdings") ett rekommenderat kontanterbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ) ("MRG" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina aktier i MRG till William Hill. MRGs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap ("Nasdaq Stockholm").

  • Erbjudandet till aktieägarna i MRG har nu accepterats i sådan utsträckning att William Hill kontrollerar cirka 98,5 procent av aktierna och rösterna i MRG
  • William Hill har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i MRG. Sista dag för handel i MRGs aktier på Nasdaq Stockholm är den 15 februari 2019

Den 21 januari 2019 offentliggjordes att William Hill kontrollerade cirka 92 procent av aktierna och rösterna i MRG. Vid utgången av den förlängda acceptfristen som löpte ut den 31 januari 2019, har 34 253 191 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 83,9 procent av aktierna och rösterna i MRG. Vidare har William Hill förvärvat 5 994 208 aktier i marknaden motsvarande cirka 14,7 procent av aktierna och rösterna i MRG. Totalt kontrollerar William Hill därmed cirka 98,5 procent av aktierna och rösterna i MRG.

William Hill har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i MRG. Sista dag för handel i MRGs aktier på Nasdaq Stockholm är den 15 februari 2019. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 8 februari 2019.

Mer information om Erbjudandet

För mer information om Erbjudandet, se www.williamhillplc.com.

Ytterligare information

William Hill

Lyndsay Wright, Director of Strategy and Sustainability                      +44 (0) 20 7612 3000

Tom Randell, Head of IR

Ciaran O'Brien, Director of Corporate Communications

Citigroup (finansiella rådgivare och corporate broker till William Hill)

Jan Skarbek                                                                                          +44 (0) 20 7986 4000

Lars Ingemarsson

Tom Jacob

Robert Farrington (Corporate Broking)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 kl. 17.00 CET.

 
 

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och förvaringsinstitut) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. William Hill avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Med undantag för krav enligt Storbritanniens FCA, London Stock Exchange, Marknadsmissbruksförordningen (596/2014), London Stock Exchanges Listing Rules och Disclosure and Transparency Rules (och/eller andra regulatoriska krav) eller tillämplig lagstiftning frånsäger sig William Hill allt ansvar och alla åtaganden att offentliggöra resultatet av ändringar med anledning av framtidsinriktade informationen i detta pressmeddelande.