Wilson Therapeutics AB (Publ) Boklsutskommuniké 2017

”Efter ett mycket framgångsrikt år är vi väldigt glada att vi nu har påbörjat den avslutande utvecklingsfasen för WTX101. Med positiva data från fas 2, en erfaren internationell organisation och en stark balansräkning står vi väl rustade att genomföra fas 3.” – Jonas Hansson, VD.

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK 
 • Periodens resultat uppgick till -52,8 (-34,1) MSEK
 • Resultatet per aktie före/efter utspädning var –2,00 (-1,33) SEK 
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 468,7 (386,6) MSEK

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK 
 • Periodens resultat uppgick till -168,2 (-115,2) MSEK
 • Resultatet per aktie före/efter utspädning var -6,50 (-6,84) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 2017
      

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2017

 • Extra bolagsstämma hölls i januari 2017 varvid det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP 2016 infördes
 • Data från fas 2-studien med WTX101 presenterades på stora medicinska konferenser
 • Styrelsen förstärktes med Dr Birgitte Volck och Dr Björn Odlander
 • Det långsiktiga, av årsstämman beslutade incitamentsprogrammet LTIP 2017 infördes
 • Särläkemedelsklassificering erhölls i USA för WTX101 som behandling av ALS
 • Fas 2-data publicerade i The Lancet Gastroenterology & Hepatology
 • Preliminära långtidsdata från förlängningsfasen av fas 2-studien presenterades på medicinsk konferens
 • Överenskommelse nådd med FDA och EMA om att starta den registreringsgrundande fas 3-studien FOCuS
 • Riktad nyemission genomfördes som tillförde cirka 244 MSEK före emissionskostnader
 • Fast Track status erhölls i USA för WTX101 som behandling av Wilsons sjukdom
 • Första patienten inkluderad i fas 3-studien FOCuS
 • Nya patentansökningar inlämnade
     

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Första patienten inkluderad i fas 3-studien FOCuS
 • Nya patentansökningar inlämnade
     

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS
Wilson Therapeutics bjuder in till en webbsänd telefonkonferens i dag, 21 februari klockan 10.00 där bokslutskommunikén presenteras av Wilson Therapeutics VD Jonas Hansson och CFO Anders Martin-Löf. Presentationen hålls på engelska. Webbsändningen inklusive presentationsmaterialet, som även kan ses i efterhand, nås på: https://tv.streamfabriken.com/wilson-therapeutics-q4-2017. Frågor kan ställas skriftligen via webbsändningen eller muntligen via telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av följande nummer:

 • SE: +46 8 566 426 69
 • UK: +44 203 008 9817
 • US: +1 855 831 5944
     

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Wilson Therapeutics webbplats www.wilsontherapeutics.com under Media & Investerare/ Presentationer. Därifrån kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen, och när den är slut, se den inspelade versionen av webbsändningen och telefonkonferensen.

OM WILSON THERAPEUTICS
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 3-studie. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.
  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00
Email: jonas.hansson@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm
  

Informationen i bokslutskommunikén är sådan som Wilson Therapeutics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 07.00 CET.

Taggar:

Om oss

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.