Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2002

Report this content

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002 Finansiell information januari - december *Nettoomsättningen steg med 13 procent och uppgick till 25,4 Mkr (22,4). *Nettoomsättning för Sign On Blankettarkiv ökade med 29 procent till 14,9 Mkr. *Nettoomsättning för Sign On Blanketthotell ökade med 20 procent till 8,6 Mkr. *Nettoomsättning för FormPipe minskade med 48 procent till 1,9 Mkr. *Årets resultat blev -34,0 Mkr (-25,6). I resultatet ingår omstruktureringsreserv om 1,6 Mkr samt en nedskrivning av en immateriell tillgång om 2,3 Mkr. *Likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,7 Mkr (3,2). Företaget har dessutom 2,0 Mkr i outnyttjade krediter. Sammanfattning av fjärde kvartalet *Nettoomsättningen minskade med 9 procent och uppgick till 7,8 Mkr (8,6). *Sign On Blankettarkiv ökade nettoomsättningen med 59 procent till 4,7 Mkr (2,9). *Resultatet för perioden uppgick till -11,3 Mkr (-3,2). I resultatet ingår omstruktu-reringskostnader om 1,6 Mkr och nedskrivning av en immateriell tillgång om 2,3 Mkr. *Ett besparingsprogram initierades för att minska månadskostnaden med ca 1,0 Mkr. *Styrelsen beslutade om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans god-kännande samt att tidigarelägga ordinarie bolagsstämman till den 4 februari 2003. *Sign On har erhållit patent i Sverige och Kanada avseende programvaran FormPipe. Om Sign On Sign On är ett programvaruföretag som erbjuder en helhetslösning för att alla snabbt och kostnadseffektivt skall kunna få tillgång till elektroniska blanketter och dokument samt skicka information via Internet, med eller utan elektronisk signatur. Sign Ons verksamhet är fördelad på tre affärsområden; FormPipe, Sign On Blankettarkiv och Sign On Blanketthotell/blankettkonstruktion. Verksamheten finns i Danderyd med 53 anställda och säljkontor i Helsingborg och Göteborg. Kontaktperson: Bosse Falgard, Verkställande Direktör Sign On i Stockholm AB (publ) Svärdvägen 3B, Box 22, 182 11 Danderyd, orgnr. 556431-0067 Tel: 08-555 290 00, 070-946 05 68, e-post: bosse.falgard@signon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00640/wkr0001.pdf Hela kommunikén

Dokument & länkar