Bokslutskommuniké för Witit AB (publ) Verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för Witit AB (publ) Verksamhetsåret 2000 WITIT AB (publ) Org. Nr. 556588-3229 Verksamhet Bolagets verksamhet består i att utveckla, försälja, licensiera eller på andra sätt kunna överlåta rättigheter till av bolaget utvecklade produkter, och i egen regi anordna och marknadsföra kunskapsrelaterade skicklighetsspel för allmänheten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget bildades i mars 2000. Året i sammandrag Under året har bolagets verksamhet koncentrerats på utveckling av affärsidén. * Intäkter, övriga, har 12,0 Tkr uppgått till * Årets resultat uppgick till -2 410,8 Tkr * Avskrivningar har belastat -894,9 Tkr resultatet med * Resultatet per aktie - 0,18 kr uppgick till Kapitalisering Under året har två nyemissioner genomförts, varvid bolaget har tillförts 6 063 Tkr. Vid årets slut uppgår bolagets likvida medel till 2 210,3 TKr. Inga intäkter beräknas inflyta förrän till hösten 2001. Bolaget kommer att vara beroende av framtida kapitaltillskott genom upptagande av lån och/eller ytterligare ägarkapital. Styrelsen avser föreslå bolagsstämman att ytterligare riskkapital skall sökas via den öppna kapitalmarknaden. Koncernförhållanden Dotterbolagen Million Mind GmbH, Skill Media Norden AB har bildats med nödvändigt aktiekapital. Koncernredovisning har ej upprättats, då dotterbolagen bildades i slutet av december och inga andra transaktioner än bolagsbildningarna har skett i respektive bolag. Marknadsbedömning Styrelsen bedömer att bolagets affärsidé har stor potential. Utvecklingen av tjänster man kan ta betalt för inom TIME-sektorn förväntas öka starkt de närmaste åren. Verksamhetens utveckling Bolaget har under perioden anställt två medarbetare, varav en tillträtt sin befattning och en tillträder i januari 2001. Allt utvecklingsarbete har skett med hjälp av externa och interna konsulter under styrelsens ledning. Förslag till behandling av förlusten Styrelsen föreslår att årets ansamlade förlust, kronor - 2 410 819 balanseras. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00490/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00490/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar