Biostock om WntResearch

Report this content

BioStock publicerade den 1 oktober 2019 en VD-intervju och artikel om WntResearch, som återges nedan och även kan läsas via länken:

https://www.biostock.se/2019/10/wntresearch-satsar-for-att-bli-ett-komplett-bioteknikbolag/

WntResearch satsar för att bli ett komplett bioteknikbolag

I dagens vd-intervju samtalar vi med Malmöbaserade WntResearchs vd, Peter Morsing. Han beskriver bolagets spännande resa med den primära läkemedelskandidaten Foxy-5 som för närvarande genomgår en fas II-studie inom tjocktarmscancer. Kandidaten skiljer sig från de flesta andra cancerterapier eftersom den fokuserar på att hindra spridning av tumörceller som bildar dottertumörer. Peter Morsing berättar också om bolagets senaste upptäckt som resulterat i en ny patentansökan.  

Bioteknikbolaget WntResearch arbetar med utveckling och kommersialisering av läkemedel som gör att cancerdrabbade får en bättre prognos med ökade chanser att leva längre. Bolaget utvecklar en helt ny typ av läkemedel som hämmar tumörcellers förmåga att sprida sig och bilda nya tumörer.

De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning. Därför är behovet av en specifik behandling för att motverka detta mycket stort. För närvarande saknas dock behandlingsalternativ med detta fokus. I stället behandlas sekundära tumörer vanligtvis på samma sätt som primärtumören, det vill säga med strålning, kirurgi och cellgifter. Förutom att dessa behandlingar är mycket kostsamma, medför de inte sällan svåra biverkningar.

Foxy-5 hindrar tumörspridning

WntResearchs främsta läkemedelskandidat, Foxy-5, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Detta protein finns naturligt i många olika celler och bidrar till regleringen av olika cellulära processer, inklusive celldelning, differentiering, vidhäftning, polaritet, migration och invasion. En låg nivå av detta protein har visat sig öka risken för tumörspridning eftersom cancercellerna lossnar från vävnaden och kan därmed sprida sig i kroppen. Tidigare forskning visar också att det finns ett samband mellan förekomsten av WNT5A i cancerceller och risken att dö av bland annat bröst-, kolon- och prostatacancer.     

Tanken är att addera Foxy-5 till cancerpatienter med låga nivåer av WNT5A i primärtumören för att minska tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och därigenom motverka bildandet av dottertumörer. I prekliniska studier har Foxy-5 visat upp goda resultat med så mycket som 80 procents minskning av tumörbildningen. Även fas I gav positivt utfall genom att man kunde konstatera en god säkerhetsprofil för Foxy-5 eftersom ingen toxicitet hittades för de testade doserna.

WntResearchs vd, Peter Morsing, som har över 20 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin, berättar om Foxy-5 och dess potential att förändra situationen för patienterna:

– Ett cancerbesked är ett tufft besked att få, men hos majoriteten av alla patienter lyckas man få bukt med tumören genom operation, och i bland med en efterbehandling, under förutsättning att tumören upptäcks tidigt. Därför är det bra att Sverige nu som ett av de sista länderna i Europa erbjuder screening för tjocktarmscancer i hela landet.

– Om tumören återkommer efter den första behandlingen är utsikterna för överlevnad betydligt sämre. Foxy-5 fyller ett stort gap i de verktyg som i dag finns för att förhindra att detta sker, eftersom den har potential att behandla samtliga patienter med förhöjd risk för återfall redan före operation. Risken för att en tumör återuppstår minskar därigenom påtagligt. Att Foxy-5 hittills inte gett upphov till några allvarliga biverkningar gör denna behandling till ett lätt val om de effekter som vi sett i pre-klinik även ses i patienter.  

Forskning med rötter i Lunds universitet

Idén att utveckla innovationer baserat på proteinet WNT5A kommer från WntResearchs grundare, professor Tommy Andersson, och hans forskargrupp vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet. För att kunna utveckla idén och kommersialisera gruppens forskning bildade han WntResarch år 2007 tillsammans med bolaget Forskarpatent i Syd och Kjell Stenberg som varit aktiv i ett flertal bioteknikbolag genom åren. Tommy Andersson är upphovsmannen till de tre patentfamiljer som utgör basen för WntResearchs verksamhet. Han är också aktiv i bolagets styrelse som sedan i somras leds av Gudrun Anstrén, apotekare med med mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling, bland annat hos Astra Zeneca.

Klinisk fas II-studie i Europa

I april inledde WntResearch en klinisk fas II-studie med Foxy-5 på ett flertal klniker i Spanien med första inkluderade patienten på INCLIVA Medical Research Institute under ledning av professor Andrés Cervantes. Studien går ut på att undersöka effekten av Foxy-5 som en så kallad neoadjuvant cancerbehandling, det vill säga en behandling som föregår en operation, i det här fallet för patienter med tjocktarmscancer som har hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. Studien har finansiering fram till sommaren 2020 då företaget förväntas se positiva tecken på effekt av behandlingen, med kapital från en företrädesemission som genomfördes i april och tillförde bolaget 25,4 Mkr före emissionskostnader.

För BioStock berättar Peter Morsing mer om kandidaten, studien och bolaget.  

Vad gör Foxy-5 speciell jämfört med andra cancerbehandlingar?

– Om vi koncentrerar oss på den icke-kirurgiska behandlingen, så har den ofta en problematisk biverkningsprofil och passar inte alla patienter. Förutom kemoterapi riktar de flesta andra behandlingar sig mot patienter med återfall. Foxy-5 har en potential att förhindra att patienterna får ett återfall och det med en substans som hittills visat sig tolereras väldigt bra av patienterna. Jag ser även att man kan komma att behandla patienter som i dag inte klarar av eller vill genomgå kemoterapi som är väldigt påfrestande fär patienten.

Hur är det tänkt att Foxy-5 ska positioneras på marknaden i förhållande till rådande behandlingsregimer?

– Den pågående studien riktar sig till patienter med tjocktarmscancer och en hög risk för återfall. Patienterna behandlas under en period i sjukdomsförloppet där ingen annan terapi används idag. Eftersom en tumör i detta skede i princip är symptomfri och majoriteten av patienterna kommer att ”botas” genom kirurgi, ställs det stora krav på det läkemedel som används. Foxy-5 har potential att vara just denna terapi och fortsatta kliniska studier kommer att bredda användningsområdet till andra cancerdiagnoser och kombinationer. Foxy-5 fyller alltså ett stort medicinskt behov där det idag saknas behandlingsalternativ.

Vilka är era primära mål med den nu pågående fas II-studien av Foxy-5? 

– Med studien hoppas vi kunna visa att Foxy-5 motverkar tumörspridning och återfallsrisk hos patienter med tjocktarmscancer. Det primära syftet är att dokumentera hur många som får återfall i form av tumörbildning och hur Foxy-5 påverkar tiden för återfall. Majoriteten av alla återfall i denna patientgrupp sker normalt inom 12–24 månader efter diagnos. Vi kommer därför att följa patienterna under 24 månader, men detta är lång tid för ett så litet bioteknikbolag som vi är, så vi har valt att använda en relativt ny metod med en tidig markör för återfall. Den kan förutspå återkomsten av metastaser med hög precision och mer än 12 månader innan de syns vid till exempel tomografi.

– Även om metoden ännu inte godkänts av regulatoriska myndigheter, så används den redan i ett stort antal kliniska studier och av flera stora läkemedelsbolag som beslutsunderlag för att driva projekt vidare. Vårt mål är att så tidigt som möjligt i studien kunna få belägg för att Foxy-5 är ett fungerande koncept, vilket blir ett viktigt stöd i våra diskussioner med möjliga samarbetspartners.

Vad skulle ett så kallat proofofconcept innebära för WntResearch, Foxy-5 och vidareutvecklingen av projektet?  

– Om vi kan visa att Foxy-5 har en positiv effekt i den valda patientgruppen, så är det ett första viktigt steg mot en helt ny revolutionerande behandling av cancerpatienter. Baserat på tidigare forskningsresultat öppnar det upp för att utveckla Foxy-5 för ett stort antal andra cancerformer och behandlingsintervall. Med positiva resultat i den nuvarande patientgruppen är det ett enkelt beslut att expandera terapiområden för Foxy-5.

Fas II-studien med Foxy-5 har även godkänts av den regulatoriska myndigheten och centrala etiska kommittén i Nederländerna och en ansökan om att starta studien i Ungern har nyligen lämnats in. Hur ser tidplanen för återstoden av studien ut?

– Vi har valt studiedesign för att optimera möjligheterna att påvisa en effekt hos patienter och till del efterlikna den framtida positioneringen av Foxy-5 som en neoadjuvant behandling. Detta är ett helt nytt sätt att behandla patienter med tjocktarmscancer och innebär att vi behöver nya rutiner och ny logistik på de kliniker där studien genomförs.

– När en klinisk studie startar upp kan det ta lite tid att etablera rutiner och testa logistiken, vilket vi har erfarit även i vår studie. För att komma till rätta med detta har vi justerat protokollet och angivit snävare tidsramar och det har nu accepterats av de flesta kliniker vi arbetar med. Men det finns några kliniker som inte accepterat de nya begränsningarna och där har rekryteringen till studien halkat efter något under sommaren. Därför har vi identifierat nya kliniker i Spanien som vi nu är i slutförhandlingar med. Dessutom startar vi studien i Ungern med 12 nya klinker som alla accepterar det nya studieprotokollet. Det finns alltså en risk för att vi inte riktigt kommer i mål med att visa en signal på effekt i slutet av juni som vi sagt, men vi är fortsatt optimistiska.

Ni har tidigare sagt att WntResearch kommer att söka partnerskap för indikationen tjocktarmscancer förutsatt att ni når positiva resultat i fas II. Nyligen inledde ni ett samarbete med Sage-group som stödjer innovativa forskningsbolag i strategiarbete och affärsförhandlingar. Vad innebär detta mer konkret och vad hoppas ni att samarbetet ska leda till?  

– Bakgrunden är att vi vill starta ett proaktivt arbete för och skapa en kontinuerlig dialog med ett urval av intressanta partners, så att vi är redo för affärsdiskussioner i samband med att vi kan läsa ut viktiga data från vår pågående fas II-studie. Sage är nu en del av vårt team och jag tror mycket på detta samarbete.

– I mer konkreta termer kommer Sage bistå med att hantera befintliga kontakter och identifiera möjliga strategiska affärspartners för WntResearch. Med hjälp av kontakter från tidigare affärer och ett globalt nätverk som byggts upp under mycket lång tid, kan de öppna dörrar som annars skulle vara svåråtkomliga för ett bolag i vår storlek. Det är onekligen så att ett externt bolag som kontaktas via Sage vet att de inte är de enda som finns med i potten av potentiella partners. Min personliga åsikt är att ett stort globalt bolag inom cancerområdet inte gärna missar en möjlighet med den potential som Foxy-5 har.

– Vi ser också samarbetsavtalet som en kvalitetsstämpel för WntResearch. Detta då Sage i huvudsak kommer erhålla ersättning för sina tjänster om det resulterar i en transaktion. Det innebär att de inte skulle tagit sig an projektet om de inte trott på Foxy-5.

Hur ser ni på att i förlängningen bredda indikationen av Foxy-5 till att även inkludera andra cancerformer?

– Som jag tidigare nämnt, är tjocktarmscancer en lämplig indikation för att testa konceptet. Med ett positivt resultat i ”fickan”, så finns det bara en väg att gå, det vill säga att starta kliniska studier i flera andra indikationer. Vi tror inte att detta kommer att ske i egen regi utan tillsammans med partners, men vi är även beredda att göra det med licensintäkter från genomförda affärer och stöd av våra befintliga och tillkommande aktieägare.

Tidigare i år lämnade ni in en patentansökan gällande Foxy-5’s förmåga att förstärka effekten av så kallade check-point-hämmare. Vad innebär detta och hur ser du på utvecklingsmöjligheterna inom detta område?

– Vi väntar med spänning på resulat från vårt samarbete med Professor Peter Holst vid Köpenhamns universitet, där vi söker verifiera de tidiga experimentella data vi har som indikerar att Foxy-5 förstärker effekten av dessa hämmare. De som följer med vad som händer inom cancerområdet vet att det pågår ett intensivt arbete med att hitta lämpliga produkter för att kombinera med check-point-hämmare för att därigenom kunna minska dos och förhoppningsvis även biverkningarna. Dessa hämmare är effektiva inom vissa indikationer och för vissa patientgrupper, men biverkningsprofilen är problematisk. Foxy-5 är en perfekt kombination baserat på den mycket fördelaktiga biverkningsprofil som vi ser och här finns möjlighet att signifikant öka potentialen för Foxy-5. Med solida data som visar på en förstärkningseffekt, ger vi det företag som har check-point-hämmare i sin portfölj en stor möjlighet att profilera sig inom ett område som är kraftigt konkurrensutsatt.   

Den globala försäljningen av cancerläkemedel uppgår för närvarande till runt 100 miljarder USD årligen och väntas nå ett värde om 177 miljarder USD år 2025, med en årlig tillväxttakt om 7,6 procent. Er målmarknad är alltså lukrativ samtidigt som cancer är det största forskningsområdet inom läkemedelsindustrin med flera tusen aktörer. Med detta i åtanke – vilken marknadspotential ser ni för Foxy-5?

– Vi har en unik produkt inom en väldigt stor marknad, vilket innebär både för- och nackdelar. En nackdel är att vi ensamt får bana ny väg för en helt ny klass av läkemedel. Vi kan inte dra nytta av den uppmärksamhet som normalt skapas inom ett väldigt aktivt forskningsområde. Vi är också ett av de få bolag som arbetar med produkter som hämmar tumörspridning. Att vi är ensamma om detta innebär inte att det är ointressant, tvärtom är det identifierat som ett stort medicinskt behov. Samtidigt är cancerområdet väldigt välbevakat av olika intressenter och vi är övertygade om att positiva resultat från fas II-studien kommer att få snabbt och stort genomslag. Det är sådana nyheter som presenteras som ”Breaking News” på stora globala konferenser inom cancerområdet.

Ni har även inlett prekliniska försök med er andra läkemedelskandidat, Box-5, en antagonist som blockerar WNT5A-proteinets verkan för att förhindra spridning av cancerceller i malignt melanom, bukspottskörtel- och magcancer. Dessutom har ni nyligen lämnat in underlag till en patentansökan för denna kandidat. Vilken typ av data har ni lämnat in?

– Det är viktigt att poängtera att de nya data vi lämnat in gäller patentet för psoriasis, inte cancer. Psoriasis är dock inte en indikation som vi prioriterar inom bolaget. Information vi fick förra sommaren ledde till att vi opportunitiskt sökte patent för en indikation där det är fortsatt stort medicinskt behov och utvecklingen till läkemedel något mindre komplicerad än för cancerindikationer. Vi driver detta projekt framåt genom mindre, understödjande studier för att förstärka underlaget inför en potentiell utlicensiering, men jag kan inte lämna mer information än så med tanke på att patentet fortfarande är konfidentiellt.

Vilka är era övergripande förväntningar på och planer för Box-5?  

– Förutom psoriasis så har vi enbart ett fåtal interna projekt för att ytterligare optimera Box-5, eftersom vårt primära fokus är utvecklingen av Foxy-5 för tillfället. För att accelerera utvecklingen av Box-5 krävs en större kapitalinjektion, till exempel en lyckosam licensiering av Foxy-5.

Om vi fortsätter blicka framåt, var ser du WntResearch på tre års sikt?

– Resultatet från fas II-studien med Foxy-5 är förhoppningsvis väldigt positiva. Den utläsning av studien som kommer att ske nästa sommar är inte ett slutligt resultat som är hållbart för regulatoriska myndigheter, eftersom cirkulerande tumör‑DNA ännu inte har accepterats som markör för sjukdomsprogress. Det som är viktigt för oss som bolag är att denna markör accepterats av stora aktörer inom cancerområdet som en ”stop-go”-signal för deras interna analyser och därmed kan ligga till grund för våra diskussioner med potentiella framtida licenstagare.

WntResearchs vd, Peter Morsing, har över 20 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin, bland annat från AstraZeneca. Han har även erfarenhet av arbete på Andra AP-fonden med ansvar för svenska och europeiska läkemedels- och bioteknikportföljer.

Prenumerera