Företrädesemissionen som genomfördes under oktober 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket

Report this content

Sista dag för handel med WntResearchs BTU (betald tecknad unit) är den 17 november 2017 och stoppdagen är den 21 november 2017. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 23 november 2017.

Efter utbokning av de nya aktierna uppgår antal aktier till 21 369 820 stycken och aktiekapitalet till 1 923 283,80 SEK. Härutöver finns 1 068 491 utestående teckningsoptioner av serie 2017/2018.

Första dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 23 november 2017.

Villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2018

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs om 22,50 SEK.

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 – 17 september 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulf Björklund, t.f. VD

 Tel: +46 706 670 440

 E-mail: ub@wntresearch.com

Om WntResearch AB (publ)

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se: www.wntresearch.com 

Prenumerera

Dokument & länkar