Första patienterna doserade i en fas 1b-studie med Foxy-5  – förberedelser inför en fas 2-studie påbörjade

De första patienterna har nu doserats i fas 1b-studien med Foxy-5, en potentiellt nytt läkemedel för att hämma spridningen av tumörer. Förberedelser pågår för att expandera studien genom att addera prövningsenhet i Sverige. WntResearch interagerar med det svenska Läkemedelsverket för att underlätta denna process, och för att rådgöra om utformningen av en fas 2-studie. En nyligen initierad retrospektiv tumörprovsstudie kommer att vara en viktig grund för att definiera en optimal urvalsstorlek och lämpliga patientkategorier för denna framtida kliniska prövning.

Efter den initiala screeningen av patienter till den kliniska fas 1b-studien med Foxy-5, har de första patienterna nu doserats. Alla tre nuvarande prövningsenheter (Rigshospitalet och Herlev Hospital i Danmark, samt Newcastle University Hospital i Storbritannien) är nu aktiva i rekryteringen av patienter.

Interaktioner pågår med det svenska Läkemedelsverket för att möjliggöra en utvidgning av fas 1b-studien genom att snarast öppna prövningscenter även i Sverige. Prövningen förväntas slutföras under 2016.

Dessutom har det svenska Läkemedelsverket accepterat en begäran från WntResearch om ett vetenskapligt rådgivningsmöte för att diskutera utformningen av en kommande fas 2-prövning.

För att underlätta en optimal utformning av den kommande fas 2-prövningen, har WntResearch nyligen inlett en retrospektiv studie på tumörvävnadsprover och patientjournaler från 600 patienter med tjocktarmscancer i stadium III. Resultaten väntas bli tillgängliga under hösten 2016. Dessa kommer utgöra en viktig grund i beräkningen av statistisk styrka och urvalsstorlek, men även vara avgörande för beslut om huruvida fas 2-studien – förutom patienter med tjocktarmscancer – även skall omfatta patienter med cancer i ändtarmen.

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar