Kommuniké från extra bolagsstämma i Wntresearch AB den 10 mars 2021

Report this content

Idag, den 10 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Wntresearch AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta tre olika förslag till ändring av gränserna för aktiekapitalet respektive antalet aktier i bolagsordningen, samt att bemyndiga styrelsen att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av de tre alternativen, baserat på vad styrelsen efter beaktande av utfallet av antalet utnyttjade teckningsoptioner serie 2020/2021 finner lämpligast för att möjliggöra genomförandet av sådana emissioner som aviserats i bolagets pressmeddelande av den 5 februari 2021. Endast ett av de tre alternativen kommer slutligen att registreras.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen enligt följande.

  1. Styrelsen ska vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vara bemyndigad att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Bemyndigandet ska i denna del endast kunna utnyttjas för den företrädesemission av s.k. units (bestående av aktier och teckningsoptioner) (”Företrädesemissionen”) som aviserats i bolagets pressmeddelande av den 5 februari 2021. Det totala antalet aktier och/eller teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet under denna punkt ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen.
  1. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, vara bemyndigad att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner i samband med Företrädesemissionen. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om kontant betalning, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska i denna del endast kunna utnyttjas för genomförandet av den s.k. ”övertilldelningsemission” som beskrivs i bolagets pressmeddelande avseende Företrädesemissionen och det totala antalet aktier och/eller teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet under denna punkt 2 ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen. Rätten att teckna de nya aktierna och/eller teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i första hand tillkomma strategiska och professionella investerare som tecknat sig för aktier och/eller teckningsoptioner i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Emission som beslutas i enlighet med denna punkt 2 ska ske till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt under denna punkt 2 är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapitaltillskott och strategiska och professionella investerare samt att ge möjlighet till ökad spridning i bolagets aktie.
  1. I syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till personer som ingått garantiförbindelser för att säkerställa Företrädesemissionen som styrelsen bemyndigas att besluta om enligt punkten 1 ovan (”Garanterna”), ska styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kontant betalning, kvittning eller andra villkor, vara bemyndigad att besluta om nyemission av aktier till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet enligt denna punkt 3 ska teckningskursen motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt under denna punkt 3 är att kunna genomföra nyemission av aktier som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet under denna punkt 3 ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen, och ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Övriga emissionsvillkor enligt punkterna ovan ska bestämmas av styrelsen. Emissionsbemyndigandet som beslutades på årsstämman den 8 juni 2020 ska gälla vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående bemyndigande utnyttjas eller inte.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021.

Anders Rabbe

tf VD
Tel: +46 707 646 500
anders.rabbe@wntresearch.com

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av  metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar