Kommuniké från extra bolagsstämma i Wntresearch AB den 15 april 2020

Report this content

Idag, den 15 april 2020, hölls extra bolagsstämma i Wntresearch AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 23 mars 2020 om företrädesemission av högst 12 685 611 units. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget cirka 38 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i emissionen kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 38 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 22 april 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption serie 2020/2021. Totalt omfattar emissionen högst 25 371 222 aktier och högst 12 685 611 teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår till 3 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,50 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckningstiden i emissionen löper från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, dock högst 3 kronor per aktie (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde).

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 283 409,98 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 1 141 704,99 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa den företrädesmissionen av units som beslutades vid stämman (”Garanterna”), om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020, dvs. teckningsperioden i nämnda företrädesemission av units.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra nyemission av aktier som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Malmö den 15 april 2020

Wntresearch AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar