Storägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare avser att delta i företrädesemissionen

WntResearch AB (publ) meddelar att enligt nedan styrelseledamöter, ledande befattningshavare och storägare avser att delta i den kommande företrädesemissionen. 

WntResearchs styrelse har informerats att Kjell Stenberg (styrelseledamot och storägare), Lars-Erik Forsgårdh (storägare), Peter Ström (styrelseordförande), Peter Buhl Jensen (styrelseledamot), Nils Brünner (CMO), Lars Larsson (styrelseledamot), Henrik Lawaetz (VD), Per-Ola Forsberg (CFO), Tommy Andersson (styrelseledamot och storägare) och Carl Borrebaeck (styrelseledamot), samtliga privat och/eller med familj och bolag, har för avsikt att teckna aktier i WntResearchs företrädesemission med teckningsperiod 15 april - 29 april, 2016. Detta innebär att hela styrelsen och ledningen deltar i företrädesemissionen. Åtagandet innebär teckning av cirka 38 000 units till emissionens teckningskurs om 76 SEK, vilket motsvarar cirka 2,9 MSEK.

Rådgivare

WntResearch har utsett Stockholm Corporate Finance (www.stockholmcorp.se) till finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB till juridisk rådgivare i samband med nyemissionen.  

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, VD i WntResearch AB,
Tel. +46 (0) 72 702 4694
E-post hl@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med läkemedelskandidaten Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets läkemedelskandidat. WntResearch har också utvecklingsprogrammet Box-5, som är ett kompletterande medel till Foxy-5, och med potential att motverka metastasering i andra tumörformer. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För ytterligare information: http://www.wntresearch.com/

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Om oss

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar