Storägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare avser att delta i företrädesemissionen

WntResearch AB (publ) meddelar att enligt nedan styrelseledamöter, ledande befattningshavare och storägare avser att delta i den kommande företrädesemissionen. 

WntResearchs styrelse har informerats att Kjell Stenberg (styrelseledamot och storägare), Lars-Erik Forsgårdh (storägare), Peter Ström (styrelseordförande), Peter Buhl Jensen (styrelseledamot), Nils Brünner (CMO), Lars Larsson (styrelseledamot), Henrik Lawaetz (VD), Per-Ola Forsberg (CFO), Tommy Andersson (styrelseledamot och storägare) och Carl Borrebaeck (styrelseledamot), samtliga privat och/eller med familj och bolag, har för avsikt att teckna aktier i WntResearchs företrädesemission med teckningsperiod 15 april - 29 april, 2016. Detta innebär att hela styrelsen och ledningen deltar i företrädesemissionen. Åtagandet innebär teckning av cirka 38 000 units till emissionens teckningskurs om 76 SEK, vilket motsvarar cirka 2,9 MSEK.

Rådgivare

WntResearch har utsett Stockholm Corporate Finance (www.stockholmcorp.se) till finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB till juridisk rådgivare i samband med nyemissionen.  

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, VD i WntResearch AB,
Tel. +46 (0) 72 702 4694
E-post hl@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med läkemedelskandidaten Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets läkemedelskandidat. WntResearch har också utvecklingsprogrammet Box-5, som är ett kompletterande medel till Foxy-5, och med potential att motverka metastasering i andra tumörformer. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För ytterligare information: http://www.wntresearch.com/

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Om oss

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar