• news.cision.com/
  • WntResearch/
  • Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2020/2021 i WntResearch AB har fastställts till 0,81 SEK per aktie

Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2020/2021 i WntResearch AB har fastställts till 0,81 SEK per aktie

Report this content

WntResearch AB (”WntResearch” eller "Bolaget") genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020 erhöll därmed en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021, dock inte lägre än aktiens kvotvärde och högst 3,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen uppgick under mätperioden till cirka 1,16 SEK och således är lösenpriset fastställt till 0,81 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie 2020/2021:

  • Utnyttjandeperiod: 8 februari 2021 – 19 februari 2021
  • Emissionsvolym: 12 685 611 teckningsoptioner av serie 2020/2021. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 12 685 611 aktier och WntResearch kan som högst tillföras cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskurs: 0,81 SEK per nytecknad aktie.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020/2021: 17 februari 2021.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 17 februari 2021, alternativt inte utnyttjas senast den 19 februari 2021 kl. 17.30, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie 2020/2021 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Notera även att vissa förvaltare kan komma att stänga möjligheten att utnyttja teckningsoptioner innan sista utnyttjandedagen.

Ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare av serie 2020/2021 finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.wntresearch.com.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes den 22 april 2020. Prospektet finns tillgängligt på www.wntresearch.com.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) fram till dess att registrering är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i WntResearch.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.wntresearch.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.   

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch avseende teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För vidare upplysningar:
Anders Rabbe, VD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021.

Om WntResearch
WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i WntResearch har endast skett genom det prospekt som WntResearch offentliggjorde den 22 april 2020.

Taggar:

WNT

Prenumerera

Dokument & länkar