Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

Report this content

WntResearch meddelar idag att bolagets valberedning lämnat nedanstående förslag till beslut på årsstämman den 14 juni 2019.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Sten Trolle. Vidare föreslås nyval av Jan Nilsson. Gudrun Anstrén föreslås för nyval som styrelsens ordförande. Ulf Björklund och Kjell Stenberg har avböjt omval. Arvode föreslås utgå med 250 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr till övriga styrelseledamöter.

Jan Nilsson, född 1953, har läkarexamen från Karolinska Institutet och är idag professor i Experimentell Kardiovaskulär forskning vid Lunds Universitet. Hans forskning fokuserar på immunsystemets roll vid utveckling av ateroskleros. Forskningen kombinerar experimentell och klinisk forskning och har bidragit till utveckling av nya läkemedelskandidater. Den vetenskapliga produktionen innefattar mer än 350 original och översiktsartiklar. Jan Nilsson är ledamot av Vetenskapsakademin och är där ordförande för en arbetsgrupp som tagit fram ett åtgärdsprogram hur forskning kan bidra till sjukvårdens verksamhetsutveckling. Han har under 10 år varit gästprofessor vid UCLA.

Valberedningen i WntResearch består av bolagets tre största aktieägare, Lars-Erik Forsgårdh (ordförande), Kjell Stenberg och Tommy Andersson samt styrelsens ordförande, Ulf Björklund.

För ytterligare information om WntResearch, kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019. 

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 

Prenumerera

Dokument & länkar