Valberedningens förslag till styrelse i WntResearch

Report this content

WntResearch meddelar idag att bolagets valberedning lämnat nedanstående förslag till beslut på årsstämman den 8 juni 2020.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Martin Olovsson, Peter Ström och Jan Nilsson. Vidare föreslås nyval av Janna Sand-Dejmek. Gudrun Anstrén föreslås för omval som styrelsens ordförande. Arvode föreslås utgå med 250 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr till övriga styrelseledamöter.

Janna Sand-Dejmek, född 1972, chef för Novartis tidiga kliniska onkologi-utvecklingsavdelning i Shanghai, har läkarexamen och specialistläkarutbildning från Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. Hon har disputerat inom experimentell patologi och gjort sin post-doc vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston. Hennes forskning fokuserar på intracellulära signalvägar med betydelse för onkogenes och metastasering. Sedan 2012 är hon verksam inom läkemedelsindustrin där hon haft roller inom både preklinisk forskning, tidig klinisk utveckling och marknadsföring/lansering av nya läkemedel inom onkologi.

Valberedningen i WntResearch består av bolagets tre största aktieägare, Kjell Stenberg (ordförande), Tommy Andersson och Lars-Erik Forsgårdh samt styrelsens ordförande, Gudrun Anstrén.

För ytterligare information om WntResearch, kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail:
pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar